Cestovní pojištění on-line
Pojištění majetku on-line
Pojištění pilotů
Zdravotní pojištění cizinců
ERGO.cz
Pojištění pilotů
Spocitat Sjednat smlouvu on-line
Klientská linka
221 585 111
Po - Čt08:00 - 19:00
08:00 - 15:00

Adresa pro komunikaci
ERGO pojišťovna, a.s.
Vyskočilova 1481/4
140 00 Praha 4 - Michle
info@ergo.cz

Nahlásit škodu on-line
Chatujte s námi přes FB

Všeobecné pojistné podmínky pojištění pilota

Pro pojištění odpovědnosti (dále jen „pojištění“), které sjednává ERGO pojišťovna, a.s. (dále jen „pojistitel“) platí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), příslušná ustanovení zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, tyto Všeobecné pojistné podmínky pojištění odpovědnosti pilota – OP 150401 (dále jen „VPP“), které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy, a případná další smluvní ujednání. Pojištění se sjednává jako pojištění škodové.

Článek 1          Předmět pojištění odpovědnosti

1.     Z pojištění odpovědnosti má pojištěný právo, aby v případě pojistné události vzniklé za trvání pojištění pojistitel za něho uhradil podle těchto VPP poškozenému škodu, popřípadě i jinou újmu (v této části dále jen „škoda“) vzniklou na životě, zdraví či majetku, případně finanční škodu, vznikla-li povinnost k náhradě pojištěnému.

2.     Pojištění se vztahuje na zákonem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu dle rozsahu uvedeného v pojistné smlouvě dle těchto VPP.

3.     Pojištění odpovědnosti dle těchto VPP lze sjednat jako:

a)     pojištění odpovědnosti pilota za škodu způsobenou na letadle (dle části II. těchto VPP),

b)    pojištění odpovědnosti občana za škodu v běžném občanském životě (dle části III. těchto VPP).

Článek 2          Pojistná událost pojištění odpovědnosti

1.     Pojistnou událostí je nahodilá skutečnost uvedená v těchto VPP, která nasta­ne během trvání pojištění, nebylo-li toto přerušeno ve smyslu čl. 4 VPP, a se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

2.     Pojistnou událostí pojištění odpovědnosti je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu dle čl. 1 VPP.

3.     Více nároků na náhradu škody vyplývajících z jedné příčiny nebo z více příčin, které spolu časově, místně nebo jinak přímo souvisí, a to nezávisle na počtu poškozených osob, se považuje za jednu pojistnou událost.

4.     Rozhoduje-li o náhradě škody orgán veřejné moci či jiný příslušný orgán, platí, že pojistitel je povinen plnit teprve dnem, kdy rozhodnutí tohoto orgánu nabylo právní moci.

Článek 3          Vznik a trvání pojištění

1.     Pojištění vzniká dnem a časem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění.

2.     Pojištění se sjednává

a)     na dobu neurčitou nebo

b)    na dobu určitou v délce trvání maximálně 12 měsíců.

3.     Je-li počátek pojištění shodný se dnem uzavření pojistné smlouvy, je pojistná ochrana poskytována první den pojištění pouze pro pojištění odpovědnosti pilota za škodu způsobenou na letadle dle části II. VPP, a to pouze za předpokladu:

a)     úhrady prvního pojistného platební kartou prostřednictvím platební brány umístěné na internetových stránkách pojistitele a zároveň

b)    užívání letadla na letišti s řízeným provozem nebo na letišti s letištní letovou informační službou (AFIS) a zároveň

c)     užívání letadla na letišti v provozní době letiště.

Článek 4          Přerušení pojištění

1.     Nebylo-li pojistné v plné výši zaplaceno do 2 měsíců ode dne jeho splatnosti, pojištění se přeruší. Přerušení nastává uplynutím 2 měsíců ode dne splatnosti pojistného.

2.     Pojistiteli náleží pojistné do počátku doby přerušení pojištění.

3.     Přerušené pojištění se neobnovuje uhrazením dlužného pojistného.

4.     Pojištění může být na základě žádosti pojistníka obnoveno. Pojistitel má právo žádost o obnovení pojištění odmítnout, případně stanovit podmínky, za jakých může být pojištění obnoveno.

5.     Přeruší-li se pojištění během pojistné doby, netrvá za dobu přerušení pojištění povinnost platit pojistné a nevzniká právo na pojistné plnění z událostí, které v době přerušení nastaly a byly by jinak pojistnými událostmi. Doba přerušení pojištění se započítává do pojistné doby. 

Článek 5          Zánik pojištění

1.     Pojištění může zaniknout dohodou pojistitele a pojistníka. Pojištění sjednané na dobu určitou zaniká uplynutím pojistné doby, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

2.     Pojištění zaniká zánikem pojistného zájmu. Pojistitel má právo na pojistné až do doby, kdy se o zániku pojistného zájmu dozvěděl.

3.     Pojištění zanikne uplynutím tří měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy, nebyl-li prokázán souhlas pojištěné osoby, je-li tento souhlas dle obecně závazných právních předpisů vyžadován.

4.     Pojištění zaniká dnem odmítnutí pojistného plnění pojistitelem, pokud příčinou odmítnutí byla skutečnost:

a)     o které se pojistitel dozvěděl až po vzniku pojistné události,

b)    kterou při sjednávání pojištění nebo jeho změny nemohl pojistitel zjistit v důsledku zaviněného porušení povinnosti pojistníka k pravdivým sdělením a

c)     při jejíž znalosti při uzavírání pojistné smlouvy by pojistitel tuto pojistnou smlouvu neuzavřel, nebo by ji uzavřel za jiných podmínek.

5.     Pojištění zaniká, pokud pojistník nesouhlasil se změnou výše pojistného dle čl. 10, odst. 7 VPP do 1 měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl. V tomto případě pak pojištění zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno.

6.     Pojištění zaniká, upomene-li pojistitel pojistníka o zaplacení pojistného a poučí-li ho v upomínce, že pojištění zanikne, nebude-li pojistné zaplaceno ani v dodatečné lhůtě, která musí být stanovena nejméně v trvání jednoho měsíce ode dne doručení upomínky, marným uplynutím stanovené dodatečné lhůty.

7.     Pojištění mohou obě smluvní strany vypovědět:

a)     do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní doba, jejímž uplynutím pojištění zaniká;

b)    ke konci pojistného období. Výpověď musí být doručena alespoň šest týdnů před uplynutím pojistného období. Je-li však výpověď doručena druhé straně později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění ke konci následujícího pojistného období;

c)     do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi počíná běžet výpovědní doba jeden měsíc, jejímž uplynutím pojištění zaniká.

8.     Pojištění může pojistník vypovědět s osmidenní výpovědní dobou:

a)     do dvou měsíců ode dne, kdy se dozvěděl, že pojistitel porušil pro určení výše pojistného či pro výpočet výše pojistného plnění princip rovného zacházení stanovený v OZ;

b)    do jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o převodu pojistného kmene nebo jeho části nebo o přeměně pojistitele;

c)     do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo zveřejněno oznámení, že pojistiteli bylo odňato povolení k provozování pojišťovací činnosti.

9.     Pojištění může pojistitel vypovědět:

a)     do dvou měsíců ode dne obdržení nesouhlasu pojistníka s návrhem na zvýšení pojistného nebo od doby, kdy marně uplynula doba k jeho přijetí, dle čl. 9, odst. 4 VPP. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní doba, jejímž uplynutím pojištění zaniká;

b)    do jednoho měsíce ode dne kdy mu byla oznámena změna rozsahu pojistného rizika dle čl. 9, odst. 5 VPP, pokud by při existenci takového pojistného rizika v době uzavření pojistné smlouvy pojistnou smlouvu neuzavřel. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní doba, jejímž uplynutím pojištění zaniká;

c)     do dvou měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o zvýšení pojistného rizika, v případě, že mu tato změna nebyla pojistníkem či pojištěným oznámena. Dnem doručení výpovědi pojištění zaniká.


10.  Pojistník může odstoupit od pojistné smlouvy:

a)     bez udání důvodu do čtrnácti dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, byla-li pojistná smlouva uzavřena formou obchodu na dálku nebo mimo obchodní prostory pojistitele;

b)    zodpoví-li pojistitel nebo jím zmocněný zástupce při sjednávání, případně změně, pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy pojistníka týkající se pojištění. Toto právo může pojistník uplatnit do dvou měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistil;

c)     musel-li si pojistitel být při uzavírání pojistné smlouvy vědom nesrovnalostí mezi nabízeným pojištěním a zájemcovými požadavky a neupozornil na ně pojistníka. Toto právo může pojistník uplatnit do dvou měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistil.

11.  Pojistitel může odstoupit od pojistné smlouvy, zodpoví-li pojistník nebo pojištěný při sjednávání, případně změně, pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy pojistitele týkající se pojištění, jestliže při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů by pojistnou smlouvu neuzavřel. Toto právo může pojistitel uplatnit do dvou měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistil.

12.  Odstoupení pojistníka musí být učiněno písemně a zasláno na adresu sídla pojistitele. Pojistitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od dne doručení odstoupení od pojistné smlouvy, vrátit pojistníkovi zaplacené pojistné, od kterého se odečte to, co již z pojištění plnil, a pojistník, pojištěný, případně obmyšlený, je povinen ve stejné lhůtě vrátit pojistiteli částku vyplaceného pojistného plnění, která přesahuje výši zaplaceného pojistného.

13.  Právo na odstoupení od pojistné smlouvy zaniká, nebylo-li využito ve stanovené lhůtě.

14.  Pojištění zaniká též zánikem pojistného nebezpečí, smrtí pojištěné osoby nebo dnem zániku právnické osoby bez právního nástupce, nebo smrtí či zánikem pojistníka ve smyslu čl. 8, odst. 4 VPP.

15.  V případě zániku či výpovědi pojištění náleží pojistiteli pojistné do konce trvání pojištění.

Článek 6          Pojistný zájem

1.     Pojistný zájem je oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události a je základní podmínkou vzniku a trvání pojištění.

2.     Pojistník má pojistný zájem na vlastním majetku. Má se za to, že pojistník má pojistný zájem i na majetku třetí osoby v případě, že prokáže, že by mu bez jeho existence a uchování hrozila přímá majetková ztráta.

3.     Má se za to, že pojistný zájem pojistníka byl prokázán v případě, že pojištěný dal souhlas k pojištění.

4.     Neměl-li pojistník pojistný zájem a pojistitel o tom při uzavření pojistné smlouvy věděl nebo musel vědět, je pojistná smlouva neplatná.

5.     Pojistil-li pojistník vědomě neexistující pojistný zájem, ale pojistitel o tom nevěděl ani nemohl vědět, je pojistná smlouva neplatná. Pojistiteli náleží v takovém případě odměna odpovídající pojistnému až do doby, kdy se o neplatnosti dozvěděl.

6.     Zanikne-li pojistný zájem za trvání pojištění, zanikne i pojištění. V takovém případě má pojistitel právo na pojistné až do doby, kdy se o zániku pojistného zájmu dozvěděl.

Článek 7          Pojistná částka, limit pojistného plnění

1.     Horní hranice pojistného plnění je vymezena limitem pojistného plnění. Limit pojistného plnění určuje pojistník na vlastní odpovědnost.

2.     Není-li ujednáno jinak, vztahuje se limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost.

Článek 8          Pojištění cizího pojistného nebezpečí a pojištění ve prospěch třetí osoby

1.     Uzavře-li pojistník ve vlastní prospěch pojistnou smlouvu vztahující se na pojistné nebezpečí jako možnou příčinu vzniku pojistné události u třetí osoby, může uplatnit právo na pojistné plnění, pokud prokáže, že třetí osobu s obsahem pojistné smlouvy seznámil a že ta, vědoma si, že právo na pojistné plnění nenabude, souhlasí, aby pojistník pojistné plnění přijal. Má-li být pojištěným potomek pojistníka, který není plně svéprávný, nevyžaduje se zvláštní souhlas, pokud je pojistník sám zákonným zástupcem pojištěného a nejedná se o pojištění majetku.

2.     Vyžaduje-li se souhlas pojištěného, popřípadě jeho zákonného zástupce, a neprokáže-li pojistník souhlas do tří měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy, zaniká pojištění uplynutím této doby. Nastane-li v této době pojistná událost, aniž byl souhlas pojištěného udělen, nabývá právo na pojistné plnění pojištěný.

3.     Postoupí-li pojistník pojistnou smlouvu bez souhlasu pojištěného, popřípadě jeho zákonného zástupce, nepřihlíží se k postoupení pojistné smlouvy. To neplatí, je-li postupníkem osoba, u níž se souhlas k pojištění pojistného nebezpečí pojištěného nevyžaduje.

4.     Dnem pojistníkovy smrti, nebo dnem jeho zániku bez právního nástupce vstupuje do pojištění pojištěný; oznámí-li však pojistiteli v písemné formě do třiceti dnů ode dne pojistníkovy smrti, nebo ode dne jeho zániku, že na trvání pojištění nemá zájem, zaniká pojištění dnem smrti, nebo dnem zániku pojistníka. Účinky prodlení vůči pojištěnému nenastanou dříve než uplynutím patnácti dnů ode dne, kdy se pojištěný o svém vstupu do pojištění dozvěděl.

5.     Je-li pojistná smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, může s ní tato osoba projevit souhlas i dodatečně při uplatnění práva na pojistné plnění. Třetí osoba má na pojistné plnění právo, dal-li pojištěný, popřípadě jeho zákonný zástupce třetí osobě souhlas k přijetí pojistného plnění poté, co byl seznámen s obsahem pojistné smlouvy.

6.     Je-li ve prospěch třetí osoby pojištěno cizí pojistné nebezpečí, použijí se ustanovení odstavců 1 až 4 tohoto článku obdobně.

Článek 9          Změna pojistného rizika

1.    Změní-li se okolnosti, které byly uvedeny v pojistné smlouvě nebo na které se pojistitel tázal při sjednávání či změně pojistné smlouvy, tak podstatně, že zvyšují pravděpodobnost vzniku pojistné události z výslovně ujednaného pojistného nebezpečí, zvýší se pojistné riziko.

2.    Pojistník nesmí bez pojistitelova souhlasu učinit nic, co zvyšuje pojistné nebezpečí, ani to třetí osobě dovolit; zjistí-li až dodatečně, že bez pojistitelova souhlasu dopustil, že se pojistné nebezpečí zvýšilo, pojistiteli to bez zbytečného odkladu oznámí. Zvýší-li se pojistné nebezpečí nezávisle na pojistníkově vůli, oznámí to pojistník pojistiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o tom dozvěděl. Je-li pojištěno cizí pojistné riziko, má tuto povinnost pojištěný.

3.    V případě, že by pojistitel uzavřel pojistnou smlouvu za jiných podmínek, pokud by pojistné riziko ve zvýšeném rozsahu existovalo již při uzavírání pojistné smlouvy, má právo navrhnout novou výši pojistného. Neučiní-li tak do jednoho měsíce ode dne, kdy mu změna byla oznámena, jeho právo zaniká.

4.    Není-li návrh na zvýšení pojistného dle odst. 3 tohoto článku přijat do jednoho měsíce ode dne doručení návrhu na zvýšení pojistného nebo není-li nově určené pojistné zaplaceno do jednoho měsíce ode dne doručení návrhu na zvýšení pojistného, má pojistitel právo pojištění vypovědět s osmidenní výpovědní dobou. Toto právo pojistitele zaniká, nevypoví-li pojistitel pojištění do dvou měsíců ode dne, kdy obdržel nesouhlas s návrhem na zvýšení pojistného, nebo kdy marně uplynula doba k jeho přijetí.

5.    V případě, že by pojistitel vzhledem k podmínkám platným v době uzavření pojistné smlouvy neuzavřel pojistnou smlouvu, existovalo-li by pojistné riziko ve zvýšeném rozsahu již při uzavírání pojistné smlouvy, má právo pojištění vypovědět s osmidenní výpovědní dobou. Nevypoví-li pojistitel pojištění do jednoho měsíce ode dne, kdy mu změna pojistného rizika byla oznámena, zanikne jeho právo takto vypovědět pojištění.

6.    Poruší-li pojistník nebo pojištěný povinnost oznámit zvýšení pojistného rizika, má pojistitel právo pojištění vypovědět bez výpovědní doby. Vypoví-li pojistitel pojištění, náleží mu pojistné až do konce pojistného období, v němž pojištění zaniklo; jednorázové pojistné náleží pojistiteli v tomto případě celé. Nevypoví-li pojistitel pojištění do dvou měsíců ode dne, kdy se o zvýšení pojistného rizika dozvěděl, zanikne jeho právo takto vypovědět pojištění.

7.    Poruší-li pojistník nebo pojištěný povinnost oznámit zvýšení pojistného rizika a nastala-li po této změně pojistná událost, má pojistitel právo snížit pojistné plnění úměrně k tomu, jaký je poměr pojistného, které obdržel, k pojistnému, které by měl obdržet, kdyby se byl o zvýšení pojistného rizika z oznámení včas dozvěděl.

8.    Ustanovení o zvýšení pojistného rizika se nepoužijí, pokud ke zvýšení rizika došlo z důvodu odvracení nebo zmenšení škody vyšší, nebo v důsledku pojistné události, anebo v důsledku jednání z příkazu lidskosti.

Článek 10       Pojistné

1.     Pojistitel má právo na pojistné za dobu trvání pojištění, není-li dohodnuto jinak.

2.     Pojistník je povinen platit pojistné na účet určený pojistitelem s uvedením variabilního symbolu, kterým je číslo pojistné smlouvy. Pojistné zaplacené bez nebo se špatným variabilním symbolem je považováno za neuhrazené.

3.     Pojistné je sjednáno jako běžné pojistné v případě pojištění na dobu neurčitou či jako jednorázové pojistné v případě pojištění na dobu určitou.

4.      První pojistné je splatné dnem počátku pojištění. Následné běžné pojistné je splatné vždy prvního dne příslušného pojistného období.

5.     Pojistné se považuje za uhrazené:

a)     při placení převodem z účtu okamžikem připsání příslušné částky pojistného na účet pojistitele; pro platbu prvního pojistného se však pojistné považuje za uhrazené okamžikem odepsání příslušné částky pojistného z účtu, ze kterého je pojistné hrazeno;

b)    při placení prostřednictvím pošty dnem podání platby na poště;

c)     při placení v hotovosti dnem zaplacení zástupci pojistitele proti vydanému potvrzení o přijetí platby;

d)    při placení platební kartou prostřednictvím platební brány umístěné na internetových stránkách pojistitele okamžikem zobrazení potvrzení o úspěšně provedené platbě v závěru platebního procesu na internetových stránkách pojistitele.

6.     Platby pojistného se započítávají vždy jako platby pojistného za nejstarší neuhrazené pojistné období.

7.     Pojistitel je oprávněn přizpůsobit pojistné pro stávající pojistné smlouvy vývoji škod a nákladů, aby byla obnovena rovnováha mezi vyplaceným pojistným plněním a přijatým pojistným. Pojistitel je povinen nově stanovenou výši pojistného sdělit pojistníkovi nejpozději ve lhůtě 2 měsíce před splatností pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit.

8.     Pokud pojistník se změnou výše pojistného podle odst. 7 tohoto článku nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit do 1 měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl. V tomto případě pak pojištění zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno, nebylo-li dohodnuto jinak. Pojistitel je povinen ve sdělení o nově stanovené výši pojistného pojistníka na tento následek upozornit.

9.     Je-li pojistník či plátce pojistného v prodlení s placením pojistného, má pojistitel vedle dlužného pojistného rovněž právo na úroky z prodlení a náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky pojistitele.

10.  Výše pojistného se řídí sjednaným předmětem pojištění odpovědnosti zvoleným dle čl. 1, odst. 3 těchto VPP.

11.  Pojistitel je oprávněn při okolnostech zvyšujících pojistné riziko dohodnout vyloučení určitých rizik, zahrnout blíže specifikovaná rizika nebo upravit pojistné. Určitá rizika je možné pojistit zvláštní pojistnou smlouvou.

12.  Pojistitel je rovněž oprávněn v důsledku změny důvodu pro poskytnuté slevy pojistitelem dle sazebníku pojistitele tuto slevu dále neposkytovat.

13.  Jestliže je pojistník v prodlení s placením pojistného a dojde k pojistné události, je pojistitel oprávněn započíst proti pojistnému plnění dlužné částky pojistného a jiné splatné pohledávky z pojištění.

14.  Nastala-li pojistná událost, v důsledku které pojištění zaniklo, náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v němž pojistná událost nastala; jednorázové pojistné náleží v takovém případě pojistiteli za celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno, nebylo-li dohodnuto jinak.

Článek 11       Výplata a splatnost pojistného plnění

1.     Dojde-li k pojistné události, poskytne pojistitel za podmínek stanovených v pojistné smlouvě pojistné plnění. Pojistné plnění je splatné v České republice v tuzemské měně a je poskytováno pojištěnému nebo tomu, kdo má právo na pojistné plnění. Pro přepočet cizí měny se použije kurz oficiálně vyhlášený Českou národní bankou ke dni vzniku pojistné události.

2.     Horní hranice pojistného plnění je stanovena pojistnou částkou a může být omezena limitem pojistného plnění.

3.     Nehradí se cena zvláštní obliby.

4.     Pojistitel ukončí šetření a sdělí jeho výsledky oprávněné osobě ve lhůtě 3 měsíců ode dne oznámení škodné události pojistiteli. Nemůže-li pojistitel ukončit šetření v této lhůtě, sdělí osobě, které má vzniknout nebo vzniklo právo na pojistné plnění důvody, pro které nelze šetření ukončit a poskytne jí na její žádost přiměřenou zálohu, není-li rozumný důvod k jejímu odepření. Tato lhůta neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny oprávněné osoby, pojistníka nebo pojištěného. Pojistné plnění je splatné do 15 pracovních dnů po skončení šetření nutného ke zjištění rozsahu povinnosti pojistitele plnit. Šetření je skončeno, jakmile pojistitel sdělí jeho výsledky oprávněné osobě.

5.     Pojistitel je oprávněn výplatu pojistného plnění nebo zálohy na pojistné plnění odložit, jestliže:

a)     existuje pochybnost o oprávněnosti výplaty pojistného plnění, a to až do dodání potřebných důkazů;

b)    proti pojistníkovi nebo pojištěnému bylo zahájeno trestní, správní či jiné soudní řízení v souvislosti se škodnou událostí, a to až do skončení tohoto řízení.

6.     Jestliže pojištěnému vznikne v souvislosti s pojistnou událostí vůči třetí osobě nárok na finanční úhradu, která je předmětem tohoto pojištění, přechází jeho právo na pojistitele, a to do výše pojistného plnění vyplaceného na základě pojistné smlouvy. Pokud se pojištěný tohoto práva či nároku bez svolení pojistitele vzdá, nevzniká povinnost pojistitele plnit do výše nároku vůči třetí osobě, v případě, že pojistné plnění již bylo vyplaceno, je pojištěný povinný toto plnění pojistiteli vrátit co do výše nároku vůči třetí osobě.

7.     Bylo-li pojistné plnění, popř. záloha na pojistné plnění vyplacena neoprávněně, je osoba, které bylo pojistné plnění vyplaceno, povinna toto bezodkladně vrátit, a to i po skončení pojištění.

8.     Zjistí-li po pojistné události, z níž uplatňuje právo na pojistné plnění, pojistník nebo jiná oprávněná osoba, že byl nalezen ztracený nebo odcizený majetek, jehož se tato událost týká, oznámí toto pojistiteli bez zbytečného odkladu. Poskytl-li pojistitel po vzniku pojistné události pojistné plnění, nepřechází na něho vlastnické právo k pojištěnému majetku, ale má právo na vydání toho, co na pojistném plnění poskytl. Oprávněná osoba si však může odečíst náklady účelně vynaložené na odstranění závad vzniklých v době, kdy byla zbavena možnosti s majetkem nakládat.

9.     Pokud byly náklady na šetření vynaložené pojistitelem vyvolány nebo zvýšeny porušením povinnosti pojistníkem, pojištěným nebo jinou osobou, která uplatňuje na pojistné plnění právo, má pojistitel právo požadovat na tom, kdo povinnost porušil, přiměřenou náhradu.

10.  Pokud pojištěný obdrží úhradu od třetí osoby, která je povinna tuto úhradu poskytnout, je pojistitel oprávněn odpovídajícím způsobem pojistné plnění snížit. Pojištěný je povinen o této skutečnosti pojistitele bezodkladně informovat.

11.  Nároky na pojistné plnění mohou být postoupeny pouze s předchozím písemným souhlasem pojistitele.

12.  Jestliže pojištěný způsobí škodu svým jednáním, kterého se dopustil pod vlivem alkoholu, omamných či psychotropních látek, má pojistitel proti němu právo na náhradu toho, co za něho plnil.

13.  Ustanovení odst. 12 tohoto článku se nevztahuje na případy, kdy pojištěný užil léky obsahující návykové látky nebo přípravky obsahující návykové látky, pokud tyto léky užil způsobem předepsaným lékařem a pokud nebyl lékařem nebo výrobcem léku upozorněn, že v době aplikace těchto léků nelze vykonávat činnost, v důsledku které způsobil škodu.

Článek 12       Odmítnutí a snížení pojistného plnění

1.     Porušil-li při sjednávání pojištění nebo při změně pojistné smlouvy pojistník nebo pojištěný některou z povinností uvedených v pojistné smlouvě a bylo-li v důsledku toho stanoveno nižší pojistné, má pojistitel právo pojistné plnění snížit o takovou část, jaký je poměr pojistného, které obdržel, k pojistnému, které měl obdržet.

2.     Pokud mělo porušení povinností pojistníka, pojištěného nebo jiné osoby, která má na pojistné plnění právo, podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků anebo na zjištění nebo určení výše pojistného plnění, může pojistitel pojistné plnění snížit úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit. To platí i v případě, kdy porušení povinnosti znemožnilo předložení důkazů o tom, že nastala pojistná událost ve smyslu těchto VPP.

3.     Pojistitel může pojistné plnění z pojistné smlouvy odmítnout, jestliže příčinou pojistné události byla skutečnost, o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události a kterou nemohl zjistit při sjednávání pojištění a jeho změně v důsledku úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně zodpovězených písemných dotazů, a jestliže by při znalosti této skutečnosti v době uzavření pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavřel, nebo ji uzavřel za jiných podmínek.

4.     Dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění dle odst. 3 tohoto článku pojištění zanikne.

5.     Právo na pojistné plnění nevzniká, způsobila-li úmyslně pojistnou událost buď osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění anebo z jejího podnětu osoba třetí.

Článek 13       Spoluúčast

1.     Je-li sjednána spoluúčast, platí, že ten, kdo má právo na pojistné plnění, se podílí na pojistném plnění pevně stanovenou částkou nebo procentní sazbou (spoluúčastí), tj. pojistitel neposkytuje pojistné plnění v rozsahu ujednané spoluúčasti. V případě, že celkové pojistné plnění nepřesahuje výši sjednané spoluúčasti, pojistné plnění pojistitel nevyplácí.

Článek 14       Zachraňovací náklady

1.     Zachraňovacími náklady se rozumí účelně vynaložené náklady na:

a)     odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události;

b)    zmírnění následků již nastalé pojistné události;

c)     odklízení poškozeného pojištěného majetku nebo jeho zbytků, pokud je povinnost toto učinit z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů.

2.     Pro zachraňovací náklady se sjednává limit pojistného plnění ve výši 15 % ze sjednané pojistné částky, to neplatí, jde-li o záchranu života nebo zdraví osob, kdy se sjednává limit pojistného plnění ve výši 30 % ze sjednané pojistné částky.

3.     O vyplacenou náhradu zachraňovacích nákladů se horní hranice pojistného plnění nesnižuje.

4.     Pojistitel nehradí náklady vynaložené na obvyklou údržbu, na ošetřování věci nebo na plnění zákonné povinnosti předcházet škodám, kromě nákladů podle odst. 1, písm. a) tohoto článku.

Článek 15       Pojištěné procesní náklady

1.     Pokud se pojistitel po vzniku škodné události písemně zaváže, uhradí za pojištěného náklady:

a)     za obhajobu v přípravném řízení a v trestním řízení před soudem 1. stupně vedeném proti pojištěnému v souvislosti s pojistnou událostí;

b)    občanského soudního řízení o náhradě škody, pokud bylo nutné k zjištění odpovědnosti pojištěného nebo výše škody, je-li pojištěný povinen tyto náklady uhradit a dále náklady právního zastoupení pojištěného v tomto řízení;

c)     mimosoudního projednání nároků poškozeného.

2.     Náklady právního zastoupení pojištěného hradí pojistitel pouze do výše odpovídající maximálně mimosmluvní odměně advokáta podle aktuálních předpisů, které upravují mimosmluvní odměnu a náhradu hotových výdajů advokáta.

3.     Náklady dle tohoto článku pojistitel uhradí i nad sjednanou pojistnou částku.

4.     Pokud je pojištěný povinen uhradit škodu přesahující pojistnou částku, hradí pojistitel procesní náklady snížené v poměru pojistné částky, k celkové výši škodních nároků.

5.     Pojištěný má povinnost v řízení o náhradě škody postupovat v souladu s pokyny pojistitele.

Článek 16       Výluky z pojištění

1.     Pojištění se nevztahuje na škody způsobené přímo nebo nepřímo nebo v souvislosti s:

a)     jadernou energií, radioaktivní kontaminací, laserovými paprsky, vyzařováním soustředěných paprsků a dále formaldehydem a azbestem;

b)    válečnými událostmi všeho druhu a jinými ozbrojenými střety;

c)     vnitřními nepokoji, revolucí, odtržením, povstáním, pučem, státním převratem či jinými násilnými nepokoji, jako jsou teroristické akce nebo stávky;  teroristickými akcemi, kterými se rozumí jakákoliv činnost osob nebo skupin osob vedoucí k dosažení politických, etnických, náboženských, ideologických nebo podobných cílů, která šíří strach či paniku u obyvatelstva nebo skupiny obyvatelstva, a tím působí na vládní nebo státní instituce;

d)    zásahem státní moci nebo veřejné správy;

e)     vyhlášením výjimečného stavu.

2.     Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, nevztahuje se pojištění na odpovědnost pojištěného za škodu:

a)     způsobenou úmyslně nebo která nastane tím, že stav vyvolaný pojistnou událostí udržuje v úmyslu zvýšit vzniklou škodu, přičemž úmyslu je na roveň postaveno jednání nebo opomenutí, při kterém musel být vznik škody předpokládán nebo očekáván a pojištěný byl s jejím vznikem srozuměn. Vědomá znalost vadnosti nebo škodlivosti zboží a provedené práce se rovná úmyslu;

b)    způsobenou následkem aplikace omamných a psychotropních látek čí požitím alkoholu;

c)     převzatou nebo uznanou pojištěným nad rámec rozhodnutí příslušného orgánu nebo nad rámec stanovený obecně závaznými právními předpisy;

d)    způsobenou nesplněním povinnosti k odvrácení škody;

e)     vzniklou na věci postupným působením teploty, plynů, výparů nebo vlhkosti, usazenin (kouř, rez, popílek, prach apod.) dále odpadních vod a odpadů všeho druhu, tvořením bahna, sesedáním půdy a na ní umístěných staveb či zařízení, sesouváním půdy, otřesy způsobenými stavební nebo demoliční činností, záplavami stojatých nebo tekoucích vod;

f)     způsobenou zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby lidi, zvířat nebo rostlin, a to i z nedbalosti;

g)    způsobenou na životním prostředí;

h)     způsobenou při činnosti, na kterou se na základě obecně závazných právních předpisů vztahuje povinnost uzavřít pojistnou smlouvu, nebo je stanoveno, že pojištění vznikne bez uzavření pojistné smlouvy na základě jiných skutečností.

3.     V případě pojistné události nevzniká nárok na pojistné plnění v ceně zvláštní obliby.

Článek 17       Povinnosti pojistníka a pojištěného

1.     Pojistník i pojištěný jsou povinni pravdivě a úplně odpovědět na všechny dotazy pojistitele při jednání o uzavření pojistné smlouvy nebo při jednání o změně pojistné smlouvy, jakož i skutečnosti, které mají význam pro pojistitelovo rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, zda je pojistí a za jakých podmínek. Pojistník i pojištěný jsou dále povinni oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu změny, které během trvání pojištění nastanou ve skutečnostech, na něž byli tázáni při jednání o uzavření pojistné smlouvy nebo při jednání o změně pojistné smlouvy.

2.     Pojistník i pojištěný jsou povinni:

a)     bezodkladně písemně oznámit pojistiteli každou změnu týkající se pojištěného, pojištění a změny pojistného rizika;

b)    oznámit pojistiteli změnu bydliště, resp. doručovací adresy;

c)     oznámit pojistiteli, že uzavřel pro předmět pojištění další pojištění proti témuž pojistnému nebezpečí u jiného pojistitele; přitom je povinen sdělit název pojistitele a výši pojistné částky;

d)    provést přiměřená opatření k odvrácení vzniku hrozící škody a dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména neporušovat povinnosti směřující k odvracení nebo zmenšení nebezpečí stanovené obecně závaznými právními předpisy nebo pojistnou smlouvou;

e)     oznámit pojistiteli zánik pojistného zájmu a tento prokázat.

3.     V případě vzniku škodné události jsou pojištěný, pojistník, popř. oprávněná osoba povinni:

a)     vznik škodné události neprodleně oznámit pojistiteli;

b)    podat pojistiteli pravdivé vysvětlení a důkaz o vzniku a rozsahu škodné události;

c)     neprodleně oznámit orgánům činným v trestním řízení vznik škodné události, která nastala za okolností nasvědčujících spáchání přestupku či trestného činu, nebo pokusu o něj,

d)    bez souhlasu pojistitele neměnit stav vzniklý škodnou událostí, pokud není potřebné začít s opravou poškozeného majetku nebo s odstraňováním jeho zbytků dříve z důvodu bezpečnosti, ochrany zdraví nebo životního prostředí, přičemž je povinen zajistit průkaznost vzniku škody a její výše; pojistitel udělí tento souhlas do 10 pracovních dnů ode dne nahlášení škodné události, v opačném případě je pojištěný oprávněn při zachování průkaznosti vzniku škody a její výše započít s opravami majetku či odstraňováním jeho zbytků;

e)     požádat pojistitele o potřebné pokyny ke zmírnění následků škody a postupovat v souladu s nimi;

f)     zachovat poškozené nebo zničené věci související se škodnou událostí k posouzení pojistiteli;

g)    umožnit pojistiteli nebo zástupci pojistitele provádět veškerá šetření potřebná pro posouzení nároku na pojistné plnění a na jeho výši a předložit všechny potřebné originály dokladů, které si pojistitel k tomuto účelu vyžádá, případně i umožnit pojistiteli pořídit si z těchto dokladů kopie. Doklady předané pojistiteli přecházejí do jeho vlastnictví a ten je oprávněn s nimi dále nakládat;

h)     zabezpečit vůči jinému právo na náhradu vzniklé škody a jiná obdobná práva a uplatnit nárok na náhradu vzniklé škody vůči tomu, kdo za škodu odpovídá;

i)      oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že poškozený uplatnil proti němu právo na náhradu škody, a vyjádřit se ke své odpovědnosti za vzniklou škodu, požadované náhradě škody a její výši;

j)      oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že bylo proti němu v souvislosti se škodnou událostí zahájeno trestní řízení, řízení před státním orgánem nebo soudní či rozhodčí řízení, sdělit jméno svého právního zástupce a informovat o průběhu a výsledcích řízení. Pokud pojistitel zajistí právního zástupce, je pojištěný povinen se nechat jím zastupovat.

4.     Pojištěný v řízení o náhradě škody je povinen postupovat v souladu s pokyny pojistitele a na žádost pojistitele tohoto zmocnit k veškerým jednáním o nároku třetí strany.

Článek 18       Důsledky porušení povinností

1.     Porušil-li při sjednávání pojištění nebo při změně pojistné smlouvy pojistník nebo pojištěný některou z povinností uvedených v pojistné smlouvě či těchto VPP a bylo-li v důsledku toho stanoveno nižší pojistné, má pojistitel právo pojistné plnění snížit o takovou část, jaký je poměr pojistného, které obdržel, k pojistnému, které měl obdržet.

2.     Pokud mělo porušení povinností pojistníka, pojištěného nebo jiné osoby, která má na pojistné plnění právo, podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků anebo na zjištění nebo určení výše pojistného plnění, může pojistitel pojistné plnění snížit úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit. To platí i v případě, kdy porušení povinnosti znemožnilo předložení důkazů o tom, že pojistná událost nastala ve smyslu těchto VPP.

3.     Jestliže nedbalost pojistníka, pojištěného, osoby žijící s pojištěným ve společné domácnosti nebo jiné osoby, která má na pojistné plnění právo, byla příčinou vzniku pojistné události nebo jejího zvětšení, či znemožnila předložení důkazů o tom, že ke vzniku škody došlo pojistnou událostí ve smyslu těchto VPP, je pojistitel oprávněn pojistné plnění z pojistné smlouvy snížit podle toho, jaký vliv měla tato nedbalost na rozsah jeho povinnosti plnit.

4.     Pojistitel může od pojistné smlouvy odstoupit dle čl. 5, odst. 11 VPP nebo pojistné plnění z pojistné smlouvy odmítnout dle čl. 12, odst. 3 VPP. Od pojistné smlouvy lze takto odstoupit i po vzniku pojistné události.

5.     Obsahuje-li oznámení škodné události vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené podstatné údaje týkající se rozsahu oznámené škodné události, anebo zamlčí-li se v něm vědomě údaje týkající se této události, má pojistitel právo na náhradu nákladů účelně vynaložených na šetření skutečností, o nichž mu byly tyto údaje sděleny nebo zamlčeny. Má se za to, že pojistitel vynaložil náklady v prokázané výši účelně.

Článek 19       Oprávnění pojistitele zjišťovat a přezkoumávat údaje pojistníka a pojištěného

1.     Pojistitel je oprávněn zjišťovat a přezkoumávat všechny potřebné informace o pojistníkovi a pojištěném související s pojištěním. Pojistník i pojištěný jsou povinni odpovědět pravdivě a úplně na všechny písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění. Pojištěný i pojistník mají tuto povinnost i v případě změny pojistné smlouvy či v případě škodné události.

2.     Pojistitel je oprávněn ke vstupu do prostor souvisejících s předmětem pojištění a dále přezkoumávat veškeré informace potřebné k posouzení pojistného rizika, k uzavření pojistné smlouvy a ke stanovení výše pojistného plnění.


 

Část II.           Pojištění odpovědnosti pilota za škodu způsobenou na letadle

Článek 20       Předmět pojištění odpovědnosti pilota za škodu způsobenou na letadle, pojistná událost a územní platnost

1.     Předmětem pojištění je odpovědnost pojištěného za škodu na letadle, které

a)     je registrované v některé z členských zemí Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) a

b)    není ve vlastnictví pojištěného a

c)     bylo pojištěnému zapůjčeno nebo ho užívá z jiného právního důvodu.

2.     Pojištění se též vztahuje na škodu na letadle, za kterou pojištěný odpovídá jako letový instruktor při výcviku žáka.

3.     Je-li tak sjednáno v pojistné smlouvě, vztahuje se pojištění též na odpovědnost za jinou majetkovou újmu, která vznikla v příčinné souvislosti s užíváním letadla dle odst. 1 tohoto článku pojištěným (dále jen „finanční škoda“).

4.     Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu, za kterou dle platných právních předpisů odpovídá provozovatel letadla.

5.     Pojištěný je povinen dodržovat omezení daná letovou příručkou použitého letadla, nepoužívat letadlo k úkonům, ke kterým není určeno a dodržovat platné předpisy.

6.     Limit pojistného plnění za všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku je dvojnásobek limitu pojistného plnění na jednu pojistnou událost, který je sjednaný v pojistné smlouvě.

7.     Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území celého světa.

8.     Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu dle odst. 1  a 3 tohoto článku.

 

 

Článek 21       Spoluúčast

1.     Výše spoluúčasti je stanovena v pojistné smlouvě.

2.     Dojde-li ke škodě v souvislosti s leteckým veřejným vystoupením či přípravou na něj, činí spoluúčast 50 % z limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

Článek 22       Výluky z pojištění odpovědnosti pilota za škodu způsobenou na letadle

1.     Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, nevztahuje se pojištění na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou:

a)     v souvislosti s činností, kterou pojištěný vykonává neoprávněně;

b)    při profesionální sportovní činnosti nebo veškeré přípravě k ní, přičemž za profesionální sportovní činnost se nepovažuje obvyklá činnost leteckých škol;

c)     tažením či tlačením letadla nebo v přímé souvislosti s těmito činnostmi, pokud bezprostředně nepředcházely plánovanému odletu pojištěného nebo nebyly součástí předletové přípravy, případně nenásledovaly bezprostředně po příletu pojištěného;

d)    tím, že odstavené letadlo nebylo zajištěno odpovídajícím způsobem nebo v souladu s příručkou výrobce letadla;

e)     při používání letadla v době, kdy nebyly dodrženy minimální rozsahy předepsaných úkonů a prohlídek nebo došlo k překročení lhůty pro vykonání takových úkonů nebo prohlídek;

f)     v době, kdy nebylo k letu, v jehož průběhu nastala škodná událost, vydáno povolení, pokud bylo dle platných právních předpisů potřeba;

g)    pojištěným, jenž neměl řádné oprávnění k pilotování daného typu letadla;

h)     v době, kdy letadlo nemělo platné a účinné osvědčení o letové způsobilosti případně jiná potřebná povolení;

i)      při startu nebo přistávání letadla z místa nebo na místo, které nesplňuje předpisy stanovené podmínky pro provoz takového letadla s výjimkou škody vzniklé při nouzovém přistání;

j)      v okamžiku, kdy pojištěný není způsobilý k uskutečnění letu ve smyslu platných právních předpisů.

2.     Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu, za kterou pojištěný odpovídá:

a)     svému manželu, registrovanému partnerovi, sourozenci, příbuznému v řadě přímé nebo osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti;

b)    právnické osobě, ve které má pojištěný, jeho manžel, registrovaný partner, sourozenec, příbuzný v řadě přímé nebo osoba, která s ním žije ve společné domácnosti majetkovou účast 50 % a vyšší.

3.     Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění, pokud výplatu pojistného plnění odmítnul jiný pojistitel, u kterého je letadlo havarijně pojištěno. Tato výluka se nevztahuje na případy, kdy jiný pojistitel nevyplatil pojistné plnění z důvodu sjednané spoluúčasti v pojistné smlouvě havarijního pojištění letadla.

4.     Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění, pokud poškození letadla nebylo bez zbytečného odkladu hlášeno provozovateli letadla a zároveň Policii ČR, resp. jiné instituci dle platných právních předpisů státu, ve kterém došlo ke škodné události.

5.     Není-li letadlo dle čl. 20, odst. 1 VPP havarijně pojištěno, vyplatí pojistitel pojistné plnění do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě, maximálně však 200.000 Kč.

Článek 23       Povinnosti pojištěného

1.     Vedle povinností stanovených v čl. 17 těchto VPP je pojištěný dále povinen:

a)     dodržovat platné předpisy a nepoužívat letadlo k úkonům, ke kterým není určeno;

b)    oznámit vznik letecké nehody provozovateli letadla a zároveň Policii ČR, resp. jiné instituci dle platných právních předpisů státu, ve kterém došlo ke škodné události.


 

Část III.         Pojištění odpovědnosti občana za škodu v běžném občanském životě

Článek 24       Předmět pojištění odpovědnosti občana za škodu v běžném občanském životě, pojistná událost a územní platnost

1.     Předmětem pojištění je odpovědnost pojištěného za škodu popřípadě i jinou újmu (dále jen „škoda“) způsobenou jeho činností, která je v občanském životě běžná, není-li taková činnost vyloučena v těchto VPP.

2.     Pojištění se dále vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným:

a)     jako vlastníkem nebo opatrovatelem domácích zvířat a drobných hospodářských zvířat s výjimkou psů, koní, skotu, divokých zvířat a všech zvířat držených pro výdělečnou nebo zemědělskou činnost;

b)    zbraní, drženou legálně k soukromým účelům.

3.     Pojistná ochrana se současně s pojištěným vztahuje i na níže uvedené spolupojištěné osoby, pokud žijí ve společné domácnosti s pojištěným:

a)     manžel pojištěného;

b)    registrovaný partner pojištěného;

c)     druh pojištěného;

d)    děti, osvojenci a děti svěřené do pěstounské péče pojištěného nebo osob uvedených v písm. a), b) a c) tohoto odstavce, nejvýše však do 25 let věku dítěte.

4.     Pojištění podle tohoto článku se dále vztahuje na občanskoprávní odpovědnost:

a)     osob, které v domácnosti pojištěného vykonávají pomocné práce;

b)    osob, jimž pojištěný svěřil opatrování nebo běžnou údržbu svého bytu. Podmínkou je, že škoda byla způsobena vedením domácnosti nebo provozem jejího zařízení. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené pojištěnému nebo členu jeho domácnosti.

5.     Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu dle odst. 1 a 2 tohoto článku.

6.     Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území celého světa.

7.     Pojištění je možné sjednat pouze se současným sjednáním pojištění odpovědnosti pilota za škodu způsobenou na letadle dle části II. těchto VPP.

Článek 25       Výluky z pojištění odpovědnosti občana za škodu v běžném občanském životě

1.     Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, nevztahuje se pojištění na odpovědnost pojištěného za škodu:

a)     způsobenou na věcech, které byly pojištěnému zapůjčeny, pronajaty nebo které z jiného důvodu užívá nebo má u sebe. Tato výluka se nevztahuje na škodu způsobenou na těchto věcech požárem, výbuchem, vodou z vodovodního zařízení, krádeží vloupáním a loupeží.

b)    vzniklou v důsledku aktivní účasti na jakýchkoliv sportovních soutěžích a závodech všeho druhu, včetně přípravy na ně (trénink);

c)     na porostech, způsobenou pasoucím se dobytkem a škodu způsobenou zvěří;

d)    vzniklou na věcech převzatých od jiného za účelem jejich zpracování, opravy, úpravy, prodeje, úschovy, uskladnění, přezkoušení apod.;

e)     způsobenou výkonem práva myslivosti;

f)     způsobenou únikem nafty, olejů nebo jiných kapalin z nádrží nebo nádob;

g)    za níž odpovídá pojištěný svému manželu, sourozencům, příbuzným v řadě přímé, osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti, pojistníkovi a osobám spolupojištěným;

h)     za níž odpovídá pojištěný svým společníkům nebo jejich manželům, sourozencům nebo příbuzným v řadě přímé nebo osobám, které žijí se společníkem ve společné domácnosti;

i)      vzniklou při plnění pracovních úkolů v pracovněprávních vztazích (výkon povolání) nebo v přímé souvislosti s nimi;

j)      vzniklou na výsledcích práce nebo věcech vyrobených nebo dodaných pojištěným (nebo z jeho pověření nebo na jeho účet třetími osobami), jejichž příčina je ve výrobě nebo v dodávce;

k)     podnikatele při výkonu jeho podnikatelské činnosti, a to včetně odpovědnosti za škodu vzniklou jeho pracovníkovi při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, a na odpovědnost za výrobek;

l)      za kterou pojištěný odpovídá následkem toho, že porušil jemu uložené povinnosti ze strany třetích osob nebo strpěl porušení jím uložených povinností třetím osobám;

m)   způsobenou provozem motorového vozidla nebo přívěsu k motorovému vozidlu;

n)     způsobenou provozem motorového nebo bezmotorového plavidla včetně windsurfingu;

o)    způsobenou provozem letadla;

p)    na věcech, vyplývající z přepravních smluv;

q)    kterou pojištěný způsobí pří přepravě dopravním prostředkem provozovaným ve vlastní režii mimo rámec přepravních smluv;

r)      kterou by jinak pojistitel byl povinen uhradit, ale pojištěný bez jeho vědomí a souhlasu nevznesl námitku promlčení, nepodal odvolání proti rozhodnutí, nepodal odpor proti platebnímu rozkazu nebo uzavřel dohodu o narovnání či soudní smír;

s)     na jejíž úhradu byl nárok promlčen, a přesto se pojištěný zavázal škodu uhradit;

t)      způsobenou neoprávněným vykonáváním stavebních prací.

2.     Pojistitel neposkytne pojistné plnění za pokuty, penále či jiné smluvní, správní nebo trestní sankce nebo jiné platby, které mají represivní, exemplární nebo preventivní charakter.


 

Část IV.        Závěrečná ustanovení

Článek 26       Náklady a poplatky

1.     Je-li pojistník či plátce pojistného v prodlení s placením pojistného, má pojistitel právo na náhradu nákladů spojených s uplatněním nároků pojistitele vzniklých z titulu dlužného pojistného. Výše těchto nákladů je stanovena na základě a v souladu s aktuálními předpisy upravujícími mimosmluvní odměnu a náhradu hotových výdajů advokáta.

2.     Pojistitel si vyhrazuje právo vybírat mimořádné poplatky za zvláštní úkony, jako je záznam o poskytnutí zástavy, prohlášení o postoupení, změna obsahu pojistné smlouvy, vystavení náhradních dokladů, opisy ap. Sazebník poplatků je následující:

Zpracování výpovědi pojistné smlouvy do 2 měsíců od uzavření pojištění
(není-li určeno u konkrétního pojištění v pojistných podmínkách jinak)

200 Kč

Vydání duplikátu pojistky / aktuální stav smlouvy ze systému

50 Kč

Vydání fotokopie návrhu / smlouvy z externího archivu

100 Kč

Zpracování obnovení smlouvy po přerušení / stornu

300 Kč

Vystavení potvrzení o zaplacení pojistného (na žádost)

50 Kč

Článek 27       Právní jednání, doručování

1.     Všechna sdělení pojistníka či pojištěného musí být učiněna v písemné formě a musí být zaslána na adresu pojistitele. Zástupci pojistitele jsou oprávněni sdělení převzít, sdělení se však považují za doručená až okamžikem, kdy je pojistitel prokazatelně obdrží.

2.     Písemnosti pojistitele určené pojistníkovi nebo pojištěnému se doručují zpravidla držitelem poštovní licence, mohou být rovněž doručeny i zástupcem pojistitele, a to na jejich poslední pojistiteli známou adresu.

3.     Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání.

4.     Odepřou-li pojistník nebo pojištěný písemnost bezdůvodně přijmout, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy její přijetí bylo pojistníkem nebo pojištěným odepřeno.

5.     Nebyli-li pojistník či pojištěný zastiženi a písemnost pojistitele byla uložena doručovatelem u držitele poštovní licence nebo u místně příslušného obecního úřadu, považuje se písemnost pojistitele za doručenou posledním dnem její úložné lhůty, i když se pojistník či pojištěný o jejím uložení nedozvěděli.

6.     Pokud se písemnost vrátí jako nedoručená z jiných důvodů, než je uvedeno v předchozím odstavci, považuje se tato písemnost za doručenou dnem jejího vrácení pojistiteli.

Článek 28       Závěrečná ustanovení

1.     Od výše stanovených VPP se lze v pojistné smlouvě odchýlit, vyžaduje-li to účel a charakter pojištění. V jiných případech se lze odchýlit, jen pokud je to ku prospěchu pojištěného.

2.     Tyto VPP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. dubna 2015.

3.     Pokud by pojistná smlouva trpěla právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celé pojistné smlouvy. Všechna ustanovení pojistné smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo bude v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a pojistná smlouva bude posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Namísto neplatného nebo neúčinného ujednání se strany zavazují nahradit tato ustanovení ustanoveními obsahu umožňujícího dosažení účelu této pojistné smlouvy.


 

Část V.          Výklad pojmů

Běžné pojistné je pojistné za sjednané pojistné období.

Cenou zvláštní obliby se rozumí mimořádná cena věci s přihlédnutím ke zvláštním poměrům nebo ke zvláštní oblibě vyvolané náhodnými vlastnostmi věci.

Finanční škodou se rozumí zejména ušlý zisk a náklady poškozeného, které nejsou škodou na zdraví, na životě nebo na věci, ale vznikly v souvislosti s ní (např. náklady na likvidaci zničené věci, půjčovné za náhradní vozidlo, stornopoplatky za zrušení zájezdu v důsledku škody na zdraví).

Jednorázové pojistné je pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno.

Krádeží vloupáním se rozumí přivlastnění si pojištěné věci pachatelem tím, že se jí zmocní prokázaným překonáním překážky, tj.:

a)     do místa pojištění vnikne pomocí nástrojů, které nejsou určeny k řádnému otevření. Použití těchto nástrojů není prokázáno pouhým zjištěním, že k odcizení pojištěných věcí došlo;

b)    do místa pojištění vnikne za pomocí klíče, kterého se zmocnil loupeží;

c)     do místa pojištění vnikne s použitím násilí (např. prolomení, vybourání, proražení dveří, oken, stěn, podlahy nebo stropu), nebo překonáním ztěžujících překážek existujícího otvoru, který však neslouží ke vstupu a nedovoluje normální pohyb (např. větrací šachta).

Za krádež vloupáním se nepovažuje odcizení, poškození nebo zničení pojištěného majetku v případech, kdy ke vniknutí do uzamčeného místa pojištění došlo nezjištěným způsobem.

Letadlem se rozumí zařízení způsobilé létat v atmosféře nezávisle na zemském povrchu, nést na palubě osoby nebo jiný náklad, je schopné bezpečného vzletu a přistání a je alespoň částečně řiditelné. Pro účely těchto VPP se letadlem rozumí letouny, rotorová letadla  a kluzáky  ve smyslu přílohy 2 Leteckého předpisu L7 vydaného Ministerstvem dopravy ČR dle §102 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a následující sportovní létající zařízení: ultralehké letouny, ultralehké vrtulníky a ultralehké motorové vírníky.

Limit pojistného plnění je částka sjednaná v pojistné smlouvě, představující maximální možnou částku pojistného plnění splatnou pojistitelem při splnění podmínek a okolností stanovených v pojistné smlouvě.

Nahodilá skutečnost je skutečnost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání pojištění vůbec nastane nebo není známa doba jejího vzniku.

Oprávněná osoba je osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.

Plátce pojistného je osoba, která plní na základě dohody s pojistníkem povinnost platit pojistné nebo jeho poměrnou část, tím není dotčena odpovědnost pojistníka platit pojistné.

Pojistitel je ERGO pojišťovna, a.s., IČO 618 58 714, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost dle zvláštního zákona.

Pojistka je písemný dokument vystavený pojistitelem sloužící jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy v uvedeném rozsahu.

Pojistná částka je částka sjednaná v pojistné smlouvě, představující maximální možnou částku pojistného plnění splatnou pojistitelem při splnění podmínek a okolností stanovených v pojistné smlouvě.

Pojistná doba je doba, na kterou je pojištění sjednáno.

Pojistná hodnota je nejvyšší majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat.

Pojistná ochrana představuje celkový rozsah krytí ujednaný v pojistné smlouvě.

Pojistná událost je nahodilá skutečnost, s níž je podle ustanovení pojistné smlouvy spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistné je úplata za sjednané pojištění.

Pojistné nebezpečí je možná příčina vzniku pojistné události.

Pojistné období je časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí běžné pojistné.

Pojistné riziko je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím.

Pojistník je osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu a která je povinna platit pojistné.

Pojistný rok je doba od výročního dne počátku pojištění do následujícího výročního dne počátku pojištění.

Pojistný zájem je oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události.

Pojištěná osoba/pojištěný je osoba, na jejíž život, zdraví, majetek nebo odpovědnost nebo jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje.

Pojištění je závazek pojistitele s pojistníkem potvrzený pojistnou smlouvou, kdy se pojistitel zavazuje poskytnout pojistníkovi nebo třetí osobě pojistné plnění nastane-li pojistná událost a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné za poskytnutou pojistnou ochranu.

Pojištění obnosové je pojištění, jehož účelem je v případě pojistné události poskytnutí jednorázového či opakovaného pojistného plnění v ujednaném rozsahu, kdy základem pro určení výše pojistného a pro výpočet pojistného plnění je částka určená v pojistné smlouvě, kterou má pojistitel v případě vzniku pojistné události vyplatit, anebo výše a četnost vyplácení důchodu.

Pojištění škodové je pojištění, jehož účelem je v ujednaném rozsahu vyrovnání úbytku majetku vzniklého v důsledku pojistné události.

Požárem se rozumí oheň, který vznikl mimo určené ohniště, nebo jej opustil a rozšířil se vlastní silou.

Společníkem se rozumí společník obchodní společnosti, který je zapsán v obchodním rejstříku.

Spoluúčast je pojistitelem stanovená částka, případně procentní sazba, která se odečítá od pojistného plnění.

Škodná událost je skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.

Vodovodním zařízením se rozumí

a)      potrubí pro přívod, rozvod a odvod vody, včetně armatur a zařízení na ně připojených;

b)      rozvod topných a klimatizačních systémů včetně těles a zařízení na ně připojených. Za vodovodní zařízení se nepovažují vnější dešťové žlaby a svody.

Výbuchem se rozumí náhle proběhnuvší silové působení plynů nebo par spočívající v jejich rozpínavosti.

Výročním dnem pojištění se rozumí den, který se datem (dnem a měsícem) shoduje s datem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění (též výroční den počátku pojištění). Není-li takový den v měsíci, připadne výroční den na poslední den v měsíci.

Zástupce pojistitele je osoba zmocněná k jednání za pojistitele.

Znečištěním životního prostředí se rozumí poškození životního prostředí či jeho složek (např. kontaminace půdy, hornin, ovzduší, povrchových a podzemních vod, živých organismů). Za škodu způsobenou znečištěním životního prostředí se považuje i následná škoda, která vznikla v příčinné souvislosti se znečištěním životního prostředí (např. úhyn ryb a zvířat v důsledku kontaminace vod, zničeni úrody plodin v důsledku kontaminace půdy, ušlý zisk). Kontaminací se rozumí zamoření, znečištění čí jiné zhoršení jakosti, bonity nebo kvality jednotlivých složek životního prostředí.