Cestovní pojištění on-line
Pojištění majetku on-line
Pojištění pilotů
Zdravotní pojištění cizinců
ERGO.cz
Bezpečný-domov
Spocitat Spočítat pojistné on-line
Klientská linka
221 585 111
Po - Čt08:00 - 17:00
08:00 - 15:00

Adresa pro komunikaci
ERGO pojišťovna, a.s.
Vyskočilova 1481/4
140 00 Praha 4 - Michle
info@ergo.cz

Nahlásit škodu on-line
Chatujte s námi přes FB

Všeobecné pojistné podmínky pojištění majetku a odpovědnosti

Platnost od 01.05.2014

Část I. Úvodní ustanovení

Pro pojištění majetku a odpovědnosti (dále jen „pojištění“), které sjednává ERGO pojišťovna, a.s. (dále jen „pojistitel“) platí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), příslušná ustanovení zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, tyto Všeobecné pojistné podmínky pojištění majetku a odpovědnosti - BD 140501 (dále jen „VPP“), které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy, a případná další smluvní ujednání.

Článek 1 Předmět pojištění

1. Předmětem pojištění může být dle rozsahu sjednaném v pojistné smlouvě:

a) pojištění domácnosti (dle části II. těchto VPP),

b) pojištění budov a bytů (dle části III. těchto VPP),

c) pojištění odpovědnosti (dle části IV. těchto VPP)

d) pomoc ve stavu nouze (dle části V. těchto VPP).

2. Pojištění dle těchto VPP se sjednává jako pojištění škodové.          

Článek 2 Pojistná událost

1. Pojistnou událostí je nahodilá skutečnost uvedená v těchto VPP, která nasta­ne během trvání pojištění, nebylo-li toto přerušeno ve smyslu čl. 4 VPP, a se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Článek 3 Vznik a trvání pojištění

1. Pojištění vzniká dnem a časem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění. Pro pojistné smlouvy sjednané online způsobem (distančním způsobem) se sjednává, že pojištění vzniká dnem a časem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění, a to pouze za předpokladu, že došlo k úhradě prvního pojistného před sjednaným počátkem pojištění a pojistná smlouva tak byla zaplacením prvního pojistného akceptována ze strany pojistníka v navrhovaném rozsahu. V opačném případě nedojde k uzavření pojistné smlouvy.

2. Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Článek 4 Přerušení pojištění

1. Nebylo-li pojistné v plné výši zaplaceno do 2 měsíců ode dne jeho splatnosti, pojištění se přeruší. Přerušení nastává uplynutím 2 měsíců ode dne splatnosti pojistného.

2. Pojistiteli náleží pojistné do počátku doby přerušení pojištění.

3. Přerušené pojištění se neobnovuje uhrazením dlužného pojistného.

4. Pojištění může být na základě žádosti pojistníka obnoveno. Pojistitel má právo žádost o obnovení pojištění odmítnout, případně stanovit podmínky, za jakých může být pojištění obnoveno.

5. Přeruší-li se pojištění během pojistné doby, netrvá za dobu přerušení pojištění povinnost platit pojistné a nevzniká právo na pojistné plnění z událostí, které v době přerušení nastaly a byly by jinak pojistnými událostmi. Doba přerušení pojištění se započítává do pojistné doby. 

Článek 5 Zánik pojištění

1. Pojištění může zaniknout dohodou pojistitele a pojistníka.

2. Pojištění zaniká zánikem pojistného zájmu. Pojistitel má právo na pojistné až do doby, kdy se o zániku pojistného zájmu dozvěděl.

3. Pojištění zanikne uplynutím tří měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy, nebyl-li prokázán souhlas pojištěné osoby, je-li tento souhlas dle obecně závazných právních předpisů vyžadován.

4. Pojištění zaniká dnem oznámení změny vlastnictví předmětu pojištění pojistiteli. Pojistník, případně pojištěný, je povinen nahlásit změnu vlastnictví předmětu pojištění pojistiteli.

5. Pojištění zaniká dnem oznámení změny spoluvlastnického podílu pojištěné osoby k předmětu pojištění. Pojistník, případně pojištěný, je povinen nahlásit tuto změnu pojistiteli. Pojištění nezaniká, došlo-li ke změně spoluvlastnického podílu osoby odlišné od pojistníka či pojištěného.

6. Pojištění zaniká dnem odmítnutí pojistného plnění pojistitelem, pokud příčinou odmítnutí byla skutečnost:

a) o které se pojistitel dozvěděl až po vzniku pojistné události,

b) kterou při sjednávání pojištění nebo jeho změny nemohl pojistitel zjistit v důsledku zaviněného porušení povinnosti pojistníka k pravdivým sdělením a

c) při jejíž znalosti při uzavírání pojistné smlouvy by pojistitel tuto pojistnou smlouvu neuzavřel, nebo by ji uzavřel za jiných podmínek.

7. Pojištění zaniká, pokud pojistník nesouhlasil se změnou výše pojistného dle čl. 10, odst. 7 VPP, čl. 37, odst. 2 a čl. 54, odst. 2 VPP do 1 měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl. V tomto případě pak pojištění zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno.

8. Pojištění zaniká, upomene-li pojistitel pojistníka o zaplacení pojistného a poučí-li ho v upomínce, že pojištění zanikne, nebude-li pojistné zaplaceno ani v dodatečné lhůtě, která musí být stanovena nejméně v trvání jednoho měsíce ode dne doručení upomínky, marným uplynutím stanovené dodatečné lhůty.

9. Pojištění mohou obě smluvní strany vypovědět:

a) do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní doba, jejímž uplynutím pojištění zaniká;

b) ke konci pojistného období. Výpověď musí být doručena alespoň šest týdnů před uplynutím pojistného období. Je-li však výpověď doručena druhé straně později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění ke konci následujícího pojistného období;

c) do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi počíná běžet výpovědní doba jeden měsíc, jejímž uplynutím pojištění zaniká.

10. Pojištění může pojistník vypovědět s osmidenní výpovědní dobou:

a) do dvou měsíců ode dne, kdy se dozvěděl, že pojistitel porušil pro určení výše pojistného či pro výpočet výše pojistného plnění princip rovného zacházení stanovený v OZ;

b) do jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o převodu pojistného kmene nebo jeho části nebo o přeměně pojistitele;

c) do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo zveřejněno oznámení, že pojistiteli bylo odňato povolení k provozování pojišťovací činnosti.

11. Pojištění může pojistitel vypovědět:

a) do dvou měsíců ode dne obdržení nesouhlasu pojistníka s návrhem na zvýšení pojistného nebo od doby, kdy marně uplynula doba k jeho přijetí, dle čl. 9, odst. 4 VPP. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní doba, jejímž uplynutím pojištění zaniká;

b) do jednoho měsíce ode dne kdy mu byla oznámena změna rozsahu pojistného rizika dle čl. 9, odst. 5 VPP, pokud by při existenci takového pojistného rizika v době uzavření pojistné smlouvy pojistnou smlouvu neuzavřel. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní doba, jejímž uplynutím pojištění zaniká;

c) do dvou měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o zvýšení pojistného rizika, v případě, že mu tato změna nebyla pojistníkem či pojištěným oznámena. Dnem doručení výpovědi pojištění zaniká.

12. Pojistník může odstoupit od pojistné smlouvy:

a) bez udání důvodu do čtrnácti dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, byla-li pojistná smlouva uzavřena formou obchodu na dálku nebo mimo obchodní prostory pojistitele;

b) zodpoví-li pojistitel nebo jím zmocněný zástupce při sjednávání, případně změně, pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy pojistníka týkající se pojištění. Toto právo může pojistník uplatnit do dvou měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistil;

c) musel-li si pojistitel být při uzavírání pojistné smlouvy vědom nesrovnalostí mezi nabízeným pojištěním a zájemcovými požadavky a neupozornil na ně pojistníka. Toto právo může pojistník uplatnit do dvou měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistil.

13. Pojistitel může odstoupit od pojistné smlouvy, zodpoví-li pojistník nebo pojištěný při sjednávání, případně změně, pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy pojistitele týkající se pojištění, jestliže při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů by pojistnou smlouvu neuzavřel. Toto právo může pojistitel uplatnit do dvou měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistil.

14. Odstoupení pojistníka musí být učiněno písemně a zasláno na adresu sídla pojistitele. Pojistitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od dne doručení odstoupení od pojistné smlouvy, vrátit pojistníkovi zaplacené pojistné, od kterého se odečte to, co již z pojištění plnil, a pojistník, pojištěný, případně obmyšlený, je povinen ve stejné lhůtě vrátit pojistiteli částku vyplaceného pojistného plnění, která přesahuje výši zaplaceného pojistného.

15. Právo na odstoupení od pojistné smlouvy zaniká, nebylo-li využito ve stanovené lhůtě.

16. Pojištění zaniká též zánikem pojistného nebezpečí, smrtí pojištěné osoby nebo dnem zániku právnické osoby bez právního nástupce, nebo smrtí či zánikem pojistníka ve smyslu čl. 8, odst. 4 VPP.

17. V případě zániku či výpovědi pojištění náleží pojistiteli pojistné do konce trvání pojištění.

Článek 6 Pojistný zájem

1. Pojistný zájem je oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události a je základní podmínkou vzniku a trvání pojištění.

2. Pojistník má pojistný zájem na vlastním majetku. Má se za to, že pojistník má pojistný zájem i na majetku třetí osoby v případě, že prokáže, že by mu bez jeho existence a uchování hrozila přímá majetková ztráta.

3. Má se za to, že pojistný zájem pojistníka byl prokázán v případě, že pojištěný dal souhlas k pojištění.

4. Neměl-li pojistník pojistný zájem a pojistitel o tom při uzavření pojistné smlouvy věděl nebo musel vědět, je pojistná smlouva neplatná.

5. Pojistil-li pojistník vědomě neexistující pojistný zájem, ale pojistitel o tom nevěděl ani nemohl vědět, je pojistná smlouva neplatná. Pojistiteli náleží v takovém případě odměna odpovídající pojistnému až do doby, kdy se o neplatnosti dozvěděl.

6. Zanikne-li pojistný zájem za trvání pojištění, zanikne i pojištění. V takovém případě má pojistitel právo na pojistné až do doby, kdy se o zániku pojistného zájmu dozvěděl.

Článek 7 Pojistná částka

1. Minimální pojistnou částku pro pojištění domácnosti, budov a bytů určuje pojistitel dle obytné plochy pojištěné domácnosti nebo budovy či bytu. Do obytné plochy se započítává podlahová plocha pojištěné domácnosti nebo budovy či bytu používaná pro účely bydlení a pro stejné účely používané sklepy a půdy. Je-li připojištěno zařízení ordinace nebo kanceláře, započítává se do obytné plochy též užitná plocha těchto prostor. Do obytné plochy se nezapočítávají schodiště, balkony a terasy.

2. Veškeré změny obytné plochy (například úprava půdy na obytnou místnost) musí pojistník, případně pojištěná osoba oznámit pojistiteli v okamžiku začátku prací nebo stěhování.

3. Je-li obytná plocha udaná pojistníkem v pojistné smlouvě menší než skutečná obytná plocha pojištěné domácnosti nebo budovy či bytu a bylo-li v důsledku toho stanoveno nižší pojistné, může pojistitel pojistné plnění snížit v poměru, v jakém je zaplacené pojistné, k pojistnému, které mělo být zaplaceno. Toto ustanovení se nepoužije, je-li odchylka menší než 10 %.

Článek 8 Pojištění cizího pojistného nebezpečí a pojištění ve prospěch třetí osoby

1. Uzavře-li pojistník ve vlastní prospěch pojistnou smlouvu vztahující se na pojistné nebezpečí jako možnou příčinu vzniku pojistné události u třetí osoby, může uplatnit právo na pojistné plnění, pokud prokáže, že třetí osobu s obsahem pojistné smlouvy seznámil a že ta, vědoma si, že právo na pojistné plnění nenabude, souhlasí, aby pojistník pojistné plnění přijal. Má-li být pojištěným potomek pojistníka, který není plně svéprávný, nevyžaduje se zvláštní souhlas, pokud je pojistník sám zákonným zástupcem pojištěného a nejedná se o pojištění majetku.

2. Vyžaduje-li se souhlas pojištěného, popřípadě jeho zákonného zástupce, a neprokáže-li pojistník souhlas do tří měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy, zaniká pojištění uplynutím této doby. Nastane-li v této době pojistná událost, aniž byl souhlas pojištěného udělen, nabývá právo na pojistné plnění pojištěný.

3. Postoupí-li pojistník pojistnou smlouvu bez souhlasu pojištěného, popřípadě jeho zákonného zástupce, nepřihlíží se k postoupení pojistné smlouvy. To neplatí, je-li postupníkem osoba, u níž se souhlas k pojištění pojistného nebezpečí pojištěného nevyžaduje.

4. Dnem pojistníkovy smrti, nebo dnem jeho zániku bez právního nástupce vstupuje do pojištění pojištěný; oznámí-li však pojistiteli v písemné formě do třiceti dnů ode dne pojistníkovy smrti, nebo ode dne jeho zániku, že na trvání pojištění nemá zájem, zaniká pojištění dnem smrti, nebo dnem zániku pojistníka. Účinky prodlení vůči pojištěnému nenastanou dříve než uplynutím patnácti dnů ode dne, kdy se pojištěný o svém vstupu do pojištění dozvěděl.

5. Je-li pojistná smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, může s ní tato osoba projevit souhlas i dodatečně při uplatnění práva na pojistné plnění. Třetí osoba má na pojistné plnění právo, dal-li pojištěný, popřípadě jeho zákonný zástupce třetí osobě souhlas k přijetí pojistného plnění poté, co byl seznámen s obsahem pojistné smlouvy.

6. Je-li ve prospěch třetí osoby pojištěno cizí pojistné nebezpečí, použijí se ustanovení odstavců 1 až 4 tohoto článku obdobně.

Článek 9 Změna pojistného rizika

1. Změní-li se okolnosti, které byly uvedeny v pojistné smlouvě nebo na které se pojistitel tázal při sjednávání či změně pojistné smlouvy, tak podstatně, že zvyšují pravděpodobnost vzniku pojistné události z výslovně ujednaného pojistného nebezpečí, zvýší se pojistné riziko.

2. Pojistník nesmí bez pojistitelova souhlasu učinit nic, co zvyšuje pojistné nebezpečí, ani to třetí osobě dovolit; zjistí-li až dodatečně, že bez pojistitelova souhlasu dopustil, že se pojistné nebezpečí zvýšilo, pojistiteli to bez zbytečného odkladu oznámí. Zvýší-li se pojistné nebezpečí nezávisle na pojistníkově vůli, oznámí to pojistník pojistiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o tom dozvěděl. Je-li pojištěno cizí pojistné riziko, má tuto povinnost pojištěný.

3. V případě, že by pojistitel uzavřel pojistnou smlouvu za jiných podmínek, pokud by pojistné riziko ve zvýšeném rozsahu existovalo již při uzavírání pojistné smlouvy, má právo navrhnout novou výši pojistného. Neučiní-li tak do jednoho měsíce ode dne, kdy mu změna byla oznámena, jeho právo zaniká.

4. Není-li návrh na zvýšení pojistného dle odst. 3 tohoto článku přijat do jednoho měsíce ode dne doručení návrhu na zvýšení pojistného nebo není-li nově určené pojistné zaplaceno do jednoho měsíce ode dne doručení návrhu na zvýšení pojistného, má pojistitel právo pojištění vypovědět s osmidenní výpovědní dobou. Toto právo pojistitele zaniká, nevypoví-li pojistitel pojištění do dvou měsíců ode dne, kdy obdržel nesouhlas s návrhem na zvýšení pojistného, nebo kdy marně uplynula doba k jeho přijetí.

5. V případě, že by pojistitel vzhledem k podmínkám platným v době uzavření pojistné smlouvy neuzavřel pojistnou smlouvu, existovalo-li by pojistné riziko ve zvýšeném rozsahu již při uzavírání pojistné smlouvy, má právo pojištění vypovědět s osmidenní výpovědní dobou. Nevypoví-li pojistitel pojištění do jednoho měsíce ode dne, kdy mu změna pojistného rizika byla oznámena, zanikne jeho právo takto vypovědět pojištění.

6. Poruší-li pojistník nebo pojištěný povinnost oznámit zvýšení pojistného rizika, má pojistitel právo pojištění vypovědět bez výpovědní doby. Vypoví-li pojistitel pojištění, náleží mu pojistné až do konce pojistného období, v němž pojištění zaniklo; jednorázové pojistné náleží pojistiteli v tomto případě celé. Nevypoví-li pojistitel pojištění do dvou měsíců ode dne, kdy se o zvýšení pojistného rizika dozvěděl, zanikne jeho právo takto vypovědět pojištění.

7. Poruší-li pojistník nebo pojištěný povinnost oznámit zvýšení pojistného rizika a nastala-li po této změně pojistná událost, má pojistitel právo snížit pojistné plnění úměrně k tomu, jaký je poměr pojistného, které obdržel, k pojistnému, které by měl obdržet, kdyby se byl o zvýšení pojistného rizika z oznámení včas dozvěděl.

8. Ustanovení o zvýšení pojistného rizika se nepoužijí, pokud ke zvýšení rizika došlo z důvodu odvracení nebo zmenšení škody vyšší, nebo v důsledku pojistné události, anebo v důsledku jednání z příkazu lidskosti.

Článek 10 Pojistné

1. Pojistitel má právo na pojistné za dobu trvání pojištění, není-li dohodnuto jinak.

2. Pojistník je povinen platit pojistné na účet určený pojistitelem s uvedením variabilního symbolu, kterým je číslo pojistné smlouvy. Pojistné zaplacené bez nebo se špatným variabilním symbolem je považováno za neuhrazené.

3. Pojistné je sjednáno jako běžné pojistné.

4. Běžné pojistné je splatné prvního dne pojistného období.

5. Pojistné se považuje za uhrazené:

a) při placení převodem z účtu okamžikem připsání příslušné částky pojistného na účet pojistitele; pro platbu prvního pojistného se však pojistné považuje za uhrazené okamžikem odepsání příslušné částky pojistného z účtu, ze kterého je pojistné hrazeno;

b) při placení prostřednictvím pošty dnem podání platby na poště;

c) při placení v hotovosti dnem zaplacení zástupci pojistitele proti vydanému potvrzení o přijetí platby.

6. Platby pojistného se započítávají vždy jako platby pojistného za nejstarší neuhrazené pojistné období.

7. Pojistitel je oprávněn přizpůsobit pojistné pro stávající pojistné smlouvy vývoji škod a nákladů, aby byla obnovena rovnováha mezi vyplaceným pojistným plněním a přijatým pojistným. Pojistitel je povinen nově stanovenou výši pojistného sdělit pojistníkovi nejpozději ve lhůtě 2 měsíce před splatností pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit.

8. Pokud pojistník se změnou výše pojistného podle odst. 7 tohoto článku nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit do 1 měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl. V tomto případě pak pojištění zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno, nebylo-li dohodnuto jinak. Pojistitel je povinen ve sdělení o nově stanovené výši pojistného pojistníka na tento následek upozornit.

9. Je-li pojistník či plátce pojistného v prodlení s placením pojistného, má pojistitel vedle dlužného pojistného rovněž právo na úroky z prodlení a náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky pojistitele.

10. Výše pojistného se řídí zvoleným rozsahem pojištění, tarifní obytnou plochou a délkou pojištění.

11. Pojistitel je oprávněn při okolnostech zvyšujících pojistné riziko dohodnout vyloučení určitých rizik, zahrnout blíže specifikovaná rizika nebo upravit pojistné. Určitá rizika je možné pojistit zvláštní pojistnou smlouvou.

12. Pojistitel je rovněž oprávněn v důsledku změny důvodu pro poskytnuté slevy pojistitelem dle sazebníku pojistitele tuto slevu dále neposkytovat.

13. Jestliže je pojistník v prodlení s placením pojistného a dojde k pojistné události, je pojistitel oprávněn započíst proti pojistnému plnění dlužné částky pojistného a jiné splatné pohledávky z pojištění.

14. Nastala-li pojistná událost, v důsledku které pojištění zaniklo, náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v němž pojistná událost nastala; jednorázové pojistné náleží v takovém případě pojistiteli za celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno, nebylo-li dohodnuto jinak.

Článek 11 Výplata a splatnost pojistného plnění

1. Dojde-li k pojistné události, poskytne pojistitel za podmínek stanovených v pojistné smlouvě pojistné plnění. Pojistné plnění je splatné v České republice v tuzemské měně a je poskytováno pojištěnému nebo tomu, kdo má právo na pojistné plnění. Pro přepočet cizí měny se použije kurz oficiálně vyhlášený Českou národní bankou ke dni vzniku pojistné události.

2. Horní hranice pojistného plnění je stanovena pojistnou částkou a může být omezena limitem pojistného plnění.

3. Nehradí se cena zvláštní obliby.

4. Pojistitel ukončí šetření a sdělí jeho výsledky oprávněné osobě ve lhůtě 3 měsíců ode dne oznámení škodné události pojistiteli. Nemůže-li pojistitel ukončit šetření v této lhůtě, sdělí osobě, které má vzniknout nebo vzniklo právo na pojistné plnění důvody, pro které nelze šetření ukončit a poskytne jí na její žádost přiměřenou zálohu, není-li rozumný důvod k jejímu odepření. Tato lhůta neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny oprávněné osoby, pojistníka nebo pojištěného. Pojistné plnění je splatné do 15 pracovních dnů po skončení šetření nutného ke zjištění rozsahu povinnosti pojistitele plnit. Šetření je skončeno, jakmile pojistitel sdělí jeho výsledky oprávněné osobě.

5. Pojistitel je oprávněn výplatu pojistného plnění nebo zálohy na pojistné plnění odložit, jestliže:

a) existuje pochybnost o oprávněnosti výplaty pojistného plnění, a to až do dodání potřebných důkazů;

b) proti pojistníkovi nebo pojištěnému bylo zahájeno trestní, správní či jiné soudní řízení v souvislosti se škodnou událostí, a to až do skončení tohoto řízení.

6. Jestliže pojištěnému vznikne v souvislosti s pojistnou událostí vůči třetí osobě nárok na finanční úhradu, která je předmětem tohoto pojištění, přechází jeho právo na pojistitele, a to do výše pojistného plnění vyplaceného na základě pojistné smlouvy. Pokud se pojištěný tohoto práva či nároku bez svolení pojistitele vzdá, nevzniká povinnost pojistitele plnit do výše nároku vůči třetí osobě, v případě, že pojistné plnění již bylo vyplaceno, je pojištěný povinný toto plnění pojistiteli vrátit co do výše nároku vůči třetí osobě.

7. Bylo-li pojistné plnění, popř. záloha na pojistné plnění vyplacena neoprávněně, je osoba, které bylo pojistné plnění vyplaceno, povinna toto bezodkladně vrátit, a to i po skončení pojištění.

8. Zjistí-li po pojistné události, z níž uplatňuje právo na pojistné plnění, pojistník nebo jiná oprávněná osoba, že byl nalezen ztracený nebo odcizený majetek, jehož se tato událost týká, oznámí toto pojistiteli bez zbytečného odkladu. Poskytl-li pojistitel po vzniku pojistné události pojistné plnění, nepřechází na něho vlastnické právo k pojištěnému majetku, ale má právo na vydání toho, co na pojistném plnění poskytl. Oprávněná osoba si však může odečíst náklady účelně vynaložené na odstranění závad vzniklých v době, kdy byla zbavena možnosti s majetkem nakládat.

9. Pokud byly náklady na šetření vynaložené pojistitelem vyvolány nebo zvýšeny porušením povinnosti pojistníkem, pojištěným nebo jinou osobou, která uplatňuje na pojistné plnění právo, má pojistitel právo požadovat na tom, kdo povinnost porušil, přiměřenou náhradu.

10. Pokud pojištěný obdrží úhradu od třetí osoby, která je povinna tuto úhradu poskytnout, je pojistitel oprávněn odpovídajícím způsobem pojistné plnění snížit. Pojištěný je povinen o této skutečnosti pojistitele bezodkladně informovat.

11. Nároky na pojistné plnění mohou být postoupeny pouze s předchozím písemným souhlasem pojistitele.

12. Jestliže pojištěný způsobí škodu svým jednáním, kterého se dopustil pod vlivem alkoholu, omamných či psychotropních látek, má pojistitel proti němu právo na náhradu toho, co za něho plnil.

13. Ustanovení odst. 12 tohoto článku se nevztahuje na případy, kdy pojištěný užil léky obsahující návykové látky nebo přípravky obsahující návykové látky, pokud tyto léky užil způsobem předepsaným lékařem a pokud nebyl lékařem nebo výrobcem léku upozorněn, že v době aplikace těchto léků nelze vykonávat činnost, v důsledku které způsobil škodu.

Článek 12 Odmítnutí a snížení pojistného plnění

1. Porušil-li při sjednávání pojištění nebo při změně pojistné smlouvy pojistník nebo pojištěný některou z povinností uvedených v pojistné smlouvě a bylo-li v důsledku toho stanoveno nižší pojistné, má pojistitel právo pojistné plnění snížit o takovou část, jaký je poměr pojistného, které obdržel, k pojistnému, které měl obdržet.

2. Pokud mělo porušení povinností pojistníka, pojištěného nebo jiné osoby, která má na pojistné plnění právo, podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků anebo na zjištění nebo určení výše pojistného plnění, může pojistitel pojistné plnění snížit úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit. To platí i v případě, kdy porušení povinnosti znemožnilo předložení důkazů o tom, že nastala pojistná událost ve smyslu těchto VPP.

3. Pojistitel může pojistné plnění z pojistné smlouvy odmítnout, jestliže příčinou pojistné události byla skutečnost, o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události a kterou nemohl zjistit při sjednávání pojištění a jeho změně v důsledku úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně zodpovězených písemných dotazů, a jestliže by při znalosti této skutečnosti v době uzavření pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavřel, nebo ji uzavřel za jiných podmínek.

4. Dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění dle odst. 3 tohoto článku pojištění zanikne.

5. Právo na pojistné plnění nevzniká, způsobila-li úmyslně pojistnou událost buď osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění anebo z jejího podnětu osoba třetí.

Článek 13 Spoluúčast

1. Je-li sjednána spoluúčast, platí, že ten, kdo má právo na pojistné plnění, se podílí na pojistném plnění pevně stanovenou částkou nebo procentní sazbou (spoluúčastí), tj. pojistitel neposkytuje pojistné plnění v rozsahu ujednané spoluúčasti. V případě, že celkové pojistné plnění nepřesahuje výši sjednané spoluúčasti, pojistné plnění pojistitel nevyplácí.

Článek 14 Zachraňovací náklady

1. Zachraňovacími náklady se rozumí účelně vynaložené náklady na:

a) odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události;

b) zmírnění následků již nastalé pojistné události;

c) odklízení poškozeného pojištěného majetku nebo jeho zbytků, pokud je povinnost toto učinit z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů.

2. Pro zachraňovací náklady se sjednává limit pojistného plnění ve výši 15 % ze sjednané pojistné částky, to neplatí, jde-li o záchranu života nebo zdraví osob, kdy se sjednává limit pojistného plnění ve výši 30 % ze sjednané pojistné částky.

3. O vyplacenou náhradu zachraňovacích nákladů se horní hranice pojistného plnění nesnižuje.

4. Pojistitel nehradí náklady vynaložené na obvyklou údržbu, na ošetřování věci nebo na plnění zákonné povinnosti předcházet škodám, kromě nákladů podle odst. 1, písm. a) tohoto článku.

5. Pojistitel není povinen hradit zachraňovací náklady podle odst. 1, písm. a), a b) tohoto článku z pojištění odpovědnosti.

Článek 15 Náklady na náhradní ubytování

1. Stane-li se místo pojištění následkem pojistné události neobyvatelné, hradí pojistitel náklady na náhradní ubytování nejdéle po dobu 12 měsíců až do výše 1.500 Kč na den.

2. Celkové pojistné plnění za náhradní ubytování je omezeno částkou 150.000 Kč.

Článek 16 Výluky z pojištění

1. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené přímo nebo nepřímo nebo v souvislosti s:

a) jadernou energií, radioaktivní kontaminací, laserovými paprsky, vyzařováním soustředěných paprsků a dále formaldehydem a azbestem;

b) válečnými událostmi všeho druhu a jinými ozbrojenými střety;

c) vnitřními nepokoji, revolucí, odtržením, povstáním, pučem, státním převratem či jinými násilnými nepokoji, jako jsou teroristické akce nebo stávky;  teroristickými akcemi se rozumí jakákoliv činnost osob nebo skupin osob vedoucí k dosažení politických, etnických, náboženských, ideologických nebo podobných cílů, která šíří strach či paniku u obyvatelstva nebo skupiny obyvatelstva, a tím působí na vládní nebo státní instituce;

d) zásahem státní moci nebo veřejné správy;

e) vyhlášením výjimečného stavu.

2. Pojištěny nejsou dále škody způsobené pojistníkem, pojištěným nebo osobou žijící s pojištěným ve společné domácnosti:

a) úmyslně nebo které nastanou tím, že stav vyvolaný pojistnou událostí udržují v úmyslu zvýšit vzniklou škodu;

b) následkem aplikace omamných a psychotropních látek čí požitím alkoholu.

3. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené:

a) vniknutím atmosférických srážek nebo nečistot v důsledku stavební závady nebo poruchy na budově či bytu, nedostatečně uzavřenými okny, dveřmi nebo ostatními otvory, ledaže by tyto otvory vznikly v důsledku působení vichřice (krupobití);

b) ztrátou věci při vichřici na otevřených balkonech, lodžiích, terasách nebo mimo místo pojištění;

c) průvanem a prouděním vzduchu, které je nižší než 75 kilometrů za hodinu;

d) podzemní vodou;

e) poklesem půdy;

f) otevřením sprinklerů nebo jiných skrápěcích samočinných hasicích zřízení v důsledku požáru nebo kvůli tlakovým zkouškám, opravám či jiným pracím na systému nebo kvůli stavebním pracím na pojištěné budově či stavbě.

4. Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění za škody nepřímé (např. ušlého výdělku, ušlého zisku, nemožnosti používat pojištěnou věc) a za vedlejší výlohy (expresní příplatky jakéhokoliv druhu, náklady právního zastoupení a podobně).

5. Nastane-li škodná událost následkem povodně nebo záplavy nebo v přímé souvislosti s nimi do 10 dnů po sjednání pojištění, není pojistitel z titulu této škodné události povinen poskytnout pojistné plnění. Dále není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění v případě, že se v místě pojištění vyskytla povodeň nebo záplava během posledních 20 let před škodnou událostí.

6. V případě pojistné události nevzniká nárok na pojistné plnění v ceně zvláštní obliby.

Článek 17 Povinnosti pojistníka a pojištěného

1. Pojistník i pojištěný jsou povinni pravdivě a úplně odpovědět na všechny dotazy pojistitele při jednání o uzavření pojistné smlouvy nebo při jednání o změně pojistné smlouvy, jakož i skutečnosti, které mají význam pro pojistitelovo rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, zda je pojistí a za jakých podmínek. Pojistník i pojištěný jsou dále povinni oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu změny, které během trvání pojištění nastanou ve skutečnostech, na něž byli tázáni při jednání o uzavření pojistné smlouvy nebo při jednání o změně pojistné smlouvy.

2. Pojistník i pojištěný jsou povinni:

a) bezodkladně písemně oznámit pojistiteli každou změnu týkající se pojištěného, pojištění a změny pojistného rizika;

b) oznámit pojistiteli změnu bydliště, resp. doručovací adresy;

c) umožnit pojistiteli nebo zástupci pojistitele vstup do prostor souvisejících s předmětem pojištění a podat jim veškeré informace potřebné k posouzení pojistného rizika a k uzavření pojistné smlouvy;

d) oznámit pojistiteli, že uzavřel pro předmět pojištění další pojištění proti témuž pojistnému nebezpečí u jiného pojistitele; přitom je povinen sdělit název pojistitele a výši pojistné částky;

e) zajistit řádné uzavření a uzamčení pojištěné budovy či bytu po dobu nepřítomnosti pojištěné osoby;

f) přechodně nepoužívané budovy či byty nebo jejich části dostatečně často kontrolovat a uzavřít zařízení systému zásobování vodou, kterými protéká voda;

g) v zimním období pojištěnou budovu či byt temperovat a dostatečně často kontrolovat, nebo zařízení systému zásobování vodou uzavřít, vyprázdnit a udržovat prázdná;

h) provést přiměřená opatření k odvrácení vzniku hrozící škody a dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména neporušovat povinnosti směřující k odvracení nebo zmenšení nebezpečí stanovené obecně závaznými právními předpisy nebo pojistnou smlouvou;

i) v budovách či bytech neobývaných déle než 72 hodin je třeba během trvání nepřítomnosti ponechat uzavřená vodovodní potrubí (hlavní uzávěr); během topné sezóny je dále třeba vyprázdnit veškerá vodovodní potrubí a zařízení, pokud topení není nepřetržitě udržováno v provozu;

j) udržovat místo pojištění v řádném technickém stavu včetně zajištění příslušných povinných revizních zpráv dle obecně závazných právních předpisů;

k) oznámit neprodleně písemně pojistiteli, jestliže za trvání pojištění vznikne k pojištěné budově či bytu zástavní právo;

l) oznámit pojistiteli neprodleně veškeré změny ve stavebním povolení, zejména jeho případný zánik, či vydání kolaudačního souhlasu nebo souhlasu s užíváním stavby, jestliže je pojištěna budova ve stavbě;

m) oznámit pojistiteli změny vlastnictví a spoluvlastnictví předmětu pojištění;

n) oznámit pojistiteli zánik pojistného zájmu a tento prokázat.

3. V případě vzniku škodné události jsou pojištěný, pojistník, popř. oprávněná osoba povinni:

a) vznik škodné události neprodleně oznámit pojistiteli;

b) podat pojistiteli pravdivé vysvětlení a důkaz o vzniku a rozsahu škodné události; rozsahem škodné události se rozumí uvedení a doložení pořizovacích cen a stáří všech poškozených, zničených, odcizených nebo ztracených pojištěných věcí či zvířat a jejich popis;

c) neprodleně oznámit orgánům činným v trestním řízení vznik škodné události, která nastala za okolností nasvědčujících spáchání přestupku či trestného činu, nebo pokusu o něj,

d) bez souhlasu pojistitele neměnit stav vzniklý škodnou událostí, pokud není potřebné začít s opravou poškozeného majetku nebo s odstraňováním jeho zbytků dříve z důvodu bezpečnosti, ochrany zdraví nebo životního prostředí, přičemž je povinen zajistit průkaznost vzniku škody a její výše; pojistitel udělí tento souhlas do 10 pracovních dnů ode dne nahlášení škodné události, v opačném případě je pojištěný oprávněn při zachování průkaznosti vzniku škody a její výše započít s opravami majetku či odstraňováním jeho zbytků;

e) požádat pojistitele o potřebné pokyny ke zmírnění následků škody a postupovat v souladu s nimi;

f) zachovat poškozené nebo zničené věci související se škodnou událostí k posouzení pojistiteli;

g) umožnit pojistiteli nebo zástupci pojistitele provádět veškerá šetření potřebná pro posouzení nároku na pojistné plnění a na jeho výši a předložit všechny potřebné originály dokladů, které si pojistitel k tomuto účelu vyžádá, případně i umožnit pojistiteli pořídit si z těchto dokladů kopie. Doklady předané pojistiteli přecházejí do jeho vlastnictví a ten je oprávněn s nimi dále nakládat;

h) vykonat okamžitě všechna potřebná opatření proti vybrání vkladu z odcizených vkladních knížek, platebních karet nebo jiných dispozičních dokladů;

i) zabezpečit vůči jinému právo na náhradu vzniklé škody a jiná obdobná práva a uplatnit nárok na náhradu vzniklé škody vůči tomu, kdo za škodu odpovídá;

j) oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že poškozený uplatnil proti němu právo na náhradu škody, a vyjádřit se ke své odpovědnosti za vzniklou škodu, požadované náhradě škody a její výši;

k) oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že bylo proti němu v souvislosti se škodnou událostí zahájeno trestní řízení, řízení před státním orgánem nebo soudní či rozhodčí řízení, sdělit jméno svého právního zástupce a informovat o průběhu a výsledcích řízení. Pokud pojistitel zajistí právního zástupce, je pojištěný povinen se nechat jím zastupovat.

4. Pojištěný v řízení o náhradě škody je povinen postupovat v souladu s pokyny pojistitele a na žádost pojistitele tohoto zmocnit k veškerým jednáním o nároku třetí strany.

Článek 18 Důsledky porušení povinností

1. Porušil-li při sjednávání pojištění nebo při změně pojistné smlouvy pojistník nebo pojištěný některou z povinností uvedených v pojistné smlouvě či těchto VPP a bylo-li v důsledku toho stanoveno nižší pojistné, má pojistitel právo pojistné plnění snížit o takovou část, jaký je poměr pojistného, které obdržel, k pojistnému, které měl obdržet.

2. Pokud mělo porušení povinností pojistníka, pojištěného nebo jiné osoby, která má na pojistné plnění právo, podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků anebo na zjištění nebo určení výše pojistného plnění, může pojistitel pojistné plnění snížit úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit. To platí i v případě, kdy porušení povinnosti znemožnilo předložení důkazů o tom, že pojistná událost nastala ve smyslu těchto VPP.  

3. Jestliže nedbalost pojistníka, pojištěného, osoby žijící s pojištěným ve společné domácnosti nebo jiné osoby, která má na pojistné plnění právo, byla příčinou vzniku pojistné události nebo jejího zvětšení, či znemožnila předložení důkazů o tom, že ke vzniku škody došlo pojistnou událostí ve smyslu těchto VPP, je pojistitel oprávněn pojistné plnění z pojistné smlouvy snížit podle toho, jaký vliv měla tato nedbalost na rozsah jeho povinnosti plnit.

4. Pojistitel může od pojistné smlouvy odstoupit dle čl. 5, odst. 13 VPP nebo pojistné plnění z pojistné smlouvy odmítnout dle čl. 12, odst. 3 VPP. Od pojistné smlouvy lze takto odstoupit i po vzniku pojistné události.

5. Obsahuje-li oznámení škodné události vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené podstatné údaje týkající se rozsahu oznámené škodné události, anebo zamlčí-li se v něm vědomě údaje týkající se této události, má pojistitel právo na náhradu nákladů účelně vynaložených na šetření skutečností, o nichž mu byly tyto údaje sděleny nebo zamlčeny. Má se za to, že pojistitel vynaložil náklady v prokázané výši účelně.

Článek 19 Oprávnění pojistitele zjišťovat a přezkoumávat údaje pojistníka a pojištěného

1. Pojistitel je oprávněn zjišťovat a přezkoumávat všechny potřebné informace o pojistníkovi a pojištěném související s pojištěním. Pojistník i pojištěný jsou povinni odpovědět pravdivě a úplně na všechny písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění. Pojištěný i pojistník mají tuto povinnost i v případě změny pojistné smlouvy či v případě škodné události.

2. Pojistitel je oprávněn ke vstupu do prostor souvisejících s předmětem pojištění a dále přezkoumávat veškeré informace potřebné k posouzení pojistného rizika, k uzavření pojistné smlouvy a ke stanovení výše pojistného plnění.

Část II. Pojištění domácnosti

Článek 20 Předmět pojištění domácnosti

1. Předmětem pojištění domácnosti jsou:

a) movité věci tvořící soubor zařízení domácnosti a sloužící jejímu provozu nebo uspokojování potřeb členů pojištěné domácnosti;

b) domácí a drobná zvířata s výjimkou zvířat chovaných k výdělečným účelům;

c) peníze v hotovosti;

d) cennosti;

e) jízdní kola, invalidní vozíky;

f) elektronické a optické přístroje;

g) anténní a rozhlasové systémy, pokud jsou tyto majetkem pojištěného a členů pojištěné domácnosti, a pokud neslouží více bytům nebo k provozování výdělečné činnosti;

h) stavební součásti přiléhající k vnitřním prostorám bytu, které pojištěný na svoje náklady pořídil, obstaral nebo převzal jako nájemník nebo vlastník pojištěného bytu a za které odpovídá.

2. Pojištění se vztahuje i na věci, které se staly součástí pojištěného souboru až po uzavření pojistné smlouvy a jsou téže povahy. Věci, které přestaly být součástí souboru, přestaly být tím okamžikem pojištěny.

Článek 21 Pojistná událost pojištění domácnosti

1. Pojistnou událostí se rozumí poškození či zničení předmětu pojištění:

a) požárem;

b) výbuchem;

c) kouřem;

d) přímým úderem blesku;

e) nepřímým úderem blesku;

f) střetem nebo zřícením letadel, vrtulníků, vzducholodí a podobných strojů, jejich částí nebo jejich nákladu a pádem vesmírných a nebeských těles;

g) nárazem neznámého vozidla nebo jeho nákladu;

h) zemětřesením;

i) vichřicí;

j) krupobitím;

k) tíhou sněhu nebo námrazy;

l) pádem skály;

m) pádem lavin;

n) pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci nebo nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc;

o) povodní nebo záplavou;

p) vodou z vodovodního zařízení;

q) krádeží vloupáním nebo při prokázaném pokusu o takový čin;

r) loupeží;

s) vandalismem;

t) přepětím či podpětím vinou provozovatele elektrické rozvodné či distribuční sítě;

u) implozí;

v) rázovou vlnou způsobenou nadzvukovými letouny.

2. Pro pojistné události, které nastanou z příčiny vandalismu, se sjednává spoluúčast ve výši 1.000 Kč.

3. Právo na pojistné plnění vzniká také tehdy, jestliže k poškození, zničení či ztrátě pojištěných věci došlo v bezprostřední příčinné souvislosti s pojistnou událostí uvedenou v odst. 1 tohoto článku.

4. Pojistitel poskytne pojistné plnění dále za škody na prasklém potrubí systému zásobování vodou a za škody vzniklé mrazem na zařízeních spojených s potrubním systémem zásobování vodou a vystoupnutím vody z odpadního potrubí. V rámci pojistného nebezpečí voda z vodovodního zařízení jsou pojištěny též škody způsobené vylitím vody z vodních postelí a akvárií do objemu 750 litrů.

5. Pro pojistné události, které nastanou z příčiny přepětí či podpětí, se sjednává limit pojistného plnění ve výši 50.000 Kč. Pojistník, pojištěný, či oprávněná osoba pro výplatu pojistného plnění je v takovém případě povinna doložit písemné potvrzení, že k poškození či zničení předmětu pojištění došlo vlivem chyby provozovatele elektrické rozvodné či distribuční sítě.

Článek 22 Pojistná hodnota

1. Pojistnou hodnotou je nová hodnota věci. Pro pojištěné věci, které se nacházejí v nebytových prostorách, je pojistnou hodnotou časová hodnota věci. Nehradí se cena zvláštní obliby.

Článek 23 Místo pojištění

1. Místem pojištění je byt/rodinný dům uvedený v pojistné smlouvě a vymezený adresou, případně též podlažím a číslem bytu.

2. Pojištění domácnosti se sjednává výhradně pro domácnost trvale obydlenou nacházející se na území České republiky. Nesplňuje-li místo pojištění charakter trvale obydlené domácnosti, není pojistitel v případě pojistné události povinen poskytnout pojistné plnění.

3. Místem pojištění je také byt/rodinný dům, do něhož se pojištěný během trvání pojištění přestěhoval. Po dobu stěhování jsou místem pojištění oba byty/rodinné domy, nejdéle však po dobu 30 dnů od zahájení stěhování. Sjednaný rozsah pojištění se nemění. Pojištěný je povinen oznámit písemně změnu místa pojištění pojistiteli nejpozději do zahájení stěhování. Po uplynutí 30 denní lhůty je pojištěna pouze domácnost, do níž se pojištěný přestěhoval a pojistitel je oprávněn nově stanovit pojistné. Pokud dojde ke změně pojistného, může pojištěný pojistnou smlouvu vypovědět do 1 měsíce od oznámení této změny pojistitelem. Pojistitel má v tomto případě nárok na poměrnou část pojistného.

4. Za místo pojištění se ve smyslu těchto VPP považují i prostory nebytové, které se nacházejí ve stejné budově jako pojištěná domácnost nebo na pozemku, na němž je tato budova umístěna, popřípadě na pozemku sousedním, tvoří-li s pozemkem, na kterém se nachází tato budova, kompaktní soubor, a má-li stejného vlastníka (dále jen „sousední pozemek“), a které na základě oprávnění výlučně užívá pojištěná osoba a členové pojištěné domácnosti, kteří s pojištěným trvale bydlí v pojištěné domácnosti. Za nebytové prostory se pro účely tohoto pojištění považují např. sklepy, kolny, garáže, půdy, prádelny, lodžie. Kočárkárny se považují za nebytové prostory i přesto, že je neužívá výlučně pojištěná osoba.

5. Pro anténní systémy a rozhlasové systémy, které jsou součástí pojištěné domácnosti, platí jako místo pojištění celý pozemek, na kterém se nachází budova, v níž se nachází pojištěná domácnost, a sousední pozemek.

6. Pro věci osobní potřeby, které jsou majetkem pojištěného a osob s ním trvale žijících ve společné domácnosti, platí jako místo pojištění i ubytovací zařízení (hotel, ubytovna, motel, penzion), ve kterém se pojištěný nebo osoby s ním trvale žijící ve společné domácnosti přechodně ubytovali po dobu max. 6 měsíců.

7. Pojistné události způsobené pojistným nebezpečím loupeže jsou kryty i mimo místo pojištění, a to do limitu pojistného plnění 50.000 Kč.

8. Věci osobní potřeby jsou pojištěny proti ztrátě způsobené krádeží vloupáním i v zavazadlovém prostoru osobního automobilu pojištěného nebo osob s ním trvale žijících ve společné domácnosti. Pojištěné předměty musí být uloženy v uzamčeném zavazadlovém prostoru a nesmí být zvnějšku viditelné. Pojistná událost musí být oznámena a šetřena orgány činnými v trestním řízení. Pojistné plnění je v tomto případě omezeno limitem 1 % ze sjednané pojistné částky. Pojištěny však nejsou předměty uvedené v čl. 20, odst. 1, písm. c), d) a f) VPP, tj. peníze v hotovosti, cennosti, elektronické a optické přístroje.

9. Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území České republiky, pokud není dále stanoveno jinak.

Článek 24 Minimální způsob zabezpečení

1. Vchodové dveře musí být:

a) řádně uzamčeny;

b) opatřeny bezpečnostním uzamykacím systémem (tj. komplet tvořený bezpečnostním zámkem s cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním) nebo zámkem s cylindrickou vložkou odolným proti odvrtání a vyhmatání a přídavným bezpečnostním zámkem.

2. Okna a balkónové dveře musí být zevnitř uzavřeny uzavíracím mechanismem.

3. Garážová vrata a dvoukřídlé dveře musí být zajištěny proti vysazení.

4. Nesplňuje-li pojištěná domácnost minimální způsob zabezpečení dle tohoto článku, sjednává se spoluúčast ve výši 99 %.

Článek 25 Výluky z pojištění

1. Předmětem pojištění nejsou:

a) věci podnájemníků a hostů;

b) věci, které slouží převážně výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti nebo živnosti pojištěné osoby, nebo osob, které žijí s pojištěným ve společné domácnosti;

c) motorová vozidla, letadla a rogala, včetně jejich příslušenství;

d) lodě a jiná plavidla včetně jejich příslušenství, vyjma kanoí, kajaků, veslic a windsurfingů;

e) exotická zvířata;

f) záznamy na nosičích zvuku, obrazu a obdobných informačních a řídicích systémech a mediích;

g) autorská a jiná nehmotná práva;

h) věci převzaté za účelem poskytnutí služby.

Článek 26 Pojištění rozbití skla

1. Pojištění se vztahuje též na rozbití skla jakoukoliv nahodilou událostí.

2. Rozbitím skla se rozumí škody, které vznikly rozbitím pojištěných prosklených částí v místě pojištění, prosklení u nábytku, obrazů, nástěnných zrcadel, akvárií a sklokeramických desek.

3. Pojištění se nevztahuje na:

a) škody na prosklených částech bytu/rodinného domu před řádným zasazením, během zasazování, vyjímání, dopravy a během oprav;

b) škody na příručních zrcadlech, optických sklech, skleněném nádobí, dutých skleněných nádobách, osvětlovacích tělesech a žárovkách, skleněných střechách, skleněných stavebních dílcích a na skleněných obkladech a uměleckých zaskleních;

c) škody vzniklé v důsledku výrobní vady skla, poškrábání skla, postřikem barvou apod.

Článek 27 Katastrofické škody

1. Pro škody, které nastanou v důsledku pádu laviny, zemětřesení, zpětného vzdutí kanalizace či srážkovou vodou se sjednává limit pojistného plnění ve výši 150.000 Kč za všechny pojistné události v průběhu jednoho pojistného roku.

2. Pro škody, které nastanou v důsledku zemětřesení, se sjednává spoluúčast 5.000 Kč na každou pojistnou událost.

3. Pro škody, které nastanou v důsledku povodně nebo záplavy, se sjednává limit pojistného plnění 65.000 Kč za všechny pojistné události v průběhu jednoho pojistného roku.

Článek 28 Znovupořízení dokumentů

1. Při zničení nebo ztrátě dokumentů v důsledku některého z pojistných nebezpečí uvedených v čl. 21, odst. 1 VPP hradí pojistitel náklady na znovupořízení dokumentů až do výše 2 % z pojistné částky.

Článek 29 Zkažení mražených potravin

1. Pojištění se vztahuje též na pojistné nebezpečí zkažení vlastních mražených potravin v mrazících zařízeních způsobené:

a) selháním strojních nebo elektrických zařízení v důsledku vady materiálu nebo výrobní chybou, zkratem nebo přepětím;

b) prokazatelným výpadkem elektrického proudu.

2. Limit pojistného plnění je 10.000 Kč.

Článek 30 Zneužití telefonu

1. Bude-li v souvislosti s pojistným nebezpečím krádeže vloupáním nebo loupeže zneužit telefon pojištěné osoby, hradí pojistitel vícenáklady související s tímto zneužitím až do výše 10.000 Kč.

Článek 31 Pojištění cestovních zavazadel

1. Pojištěna jsou též cestovní zavazadla pojištěné osoby a manžela/manželky, druha/družky a dětí žijících s pojištěnou osobou ve společné domácnosti.

2. Zavazadla nejsou pojištěna proti pojistnému nebezpečí vandalismu.

3. Za zavazadla dle těchto VPP nejsou považovány cennosti, peníze v hotovosti, obchodní zboží a věci určené k výkonu výdělečné činnosti.

4. Pojištění cestovních zavazadel se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území celého světa.

5. Limit pojistného plnění je 10.000 Kč.

Článek 32 Pojištění cenností a peněz v hotovosti

1. Pro peníze v hotovosti se sjednává limit pojistného plnění 15.000 Kč.

2. Pro cennosti se sjednává limit pojistného plnění 100.000 Kč.

3. Pro cennosti uložené v trezoru s víceplášťovými dveřmi s uzamykacím rozvorovým mechanismem, který je ovládán cylindrickou vložkou nebo dozickým zámkem se sjednává limit pojistného plnění 300.000 Kč. Trezor musí mít minimální hmotnost 150 kg a musí být připevněn nerozebíratelným způsobem k pevnému nábytku, ke stěnám nebo k podlaze.

Článek 33 Bydliště studujících dětí v Evropě

1. Místem pojištění je též byt na geografickém území Evropy, ve kterém dočasně bydlí děti pojištěné osoby z důvodu studia.

2. Pojistná ochrana končí založením vlastní domácnosti dítětem pojištěné osoby mimo pojištěný byt/rodinný dům pojištěné osoby, avšak nejpozději 25. rokem věku dítěte.

3. Limit pojistného plnění je 80.000 Kč.

Článek 34 Nebytové prostory

1. Dojde-li k pojistné události v nebytových prostorách ve smyslu čl. 23, odst. 4 VPP, poskytne pojistitel pojistné plnění až do výše 30.000 Kč.

2. Jedná-li se však o prostor, který je možné násilně zpřístupnit přes pletivo či dřevěnou laťovou konstrukci, poskytne pojistitel plnění nejvýše do 5.000 Kč.

3. Je-li nebytový prostor ve smyslu čl. 23, odst. 4 VPP zabezpečen dle čl. 24 VPP, poskytne pojistitel pojistné plnění až do výše 100.000 Kč.

4. Je-li nebytový prostor ve smyslu čl. 23, odst. 4 VPP přístupný pouze přes pojištěný byt, poskytne pojistitel pojistné plnění až do výše sjednané pojistné částky.

5. Odchylně od čl. 20, odst. 1 VPP jsou předmětem pojištění v nebytových prostorách ve smyslu čl. 23, odst. 4 VPP pouze nábytek, nářadí, jízdní kola, příslušenství automobilů, cestovní a sportovní potřeby, nafukovací čluny, prádlo, potraviny, ledničky, myčky, pračky, topivo.

Článek 35 Připojištění zařízení kanceláří

1. Je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě, je zařízení kanceláří včetně kancelářských strojů připojištěno, pokud se nachází v bytě/rodinném domě pojištěné osoby nebo v místnostech, které jsou s tímto bytem v bezprostředním spojení.

2. U pojištěných elektrických strojů, přístrojů a elektrických zařízení, které slouží k výkonu povolání, nejsou pojištěny škody způsobené přepětím, indukcí nebo vlivem atmosférické elektřiny, které vzniknou v důsledku přenosu prostřednictvím elektrického vedení.

3. Na věci klientů a zákazníků se pojištění nevztahuje.

Článek 36 Připojištění zařízení ordinací

1. Je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě, jsou zařízení a nástroje lékařských ordinací, stomatologických dílen a dílen zubní techniky pojištěny, pokud se nachází v bytě/rodinném domě pojištěné osoby nebo v prostorách, které jsou s tímto bytem v bezprostředním spojení. Vzácné kovy potřebné pro stomatologickou ordinaci nebo dílnu zubní techniky jsou připojištěny do limitů pro peníze v hotovosti dle čl. 32 VPP.

2. U pojištěných elektrických strojů, přístrojů a elektrických zařízení, které slouží k výkonu povolání, nejsou pojištěny škody způsobené přepětím, indukcí nebo vlivem atmosférické elektřiny, které vzniknou v důsledku přenosu prostřednictvím elektrického vedení.

3. Na věci klientů a zákazníků se pojištění nevztahuje.

Článek 37 Automatická indexace

1. V pojistné smlouvě je sjednána automatická indexace (dále jen „indexace“).

2. Pokud se během uplynulého kalendářního roku zvýšily ceny spotřebitelských služeb a zboží, má pojistitel právo pro následující pojistný rok upravit dohodnutou pojistnou částku i pojistné.

3. Podkladem pro indexaci jsou údaje veřejně publikované českým statistickým úřadem.

4. Pojistník bude o indexaci informován, a to nejpozději dva měsíce před zvýšením pojistné částky a pojistného. Nároky vyplývající ze zvýšení pojistné částky a pojistného mají účinnost k termínu zvýšení.

5. Pokud pojistník sjednanou indexaci odmítne, je povinen tak učinit písemně během jednoho měsíce po obdržení sdělení o zvýšení pojistné částky a pojistného. V opačném případě nastávají účinky indexace k výročnímu dni pojištění a pojistník je povinen uhradit k datu splatnosti zvýšené pojistné.

6. Odmítne-li pojistník sjednanou indexaci dle odst. 5 tohoto článku, pojistná smlouva zaniká k poslednímu dni pojistného období, na které bylo zaplaceno pojistné.

 

 

Část III. Pojištění budov a bytů

Článek 38 Předmět pojištění budov a bytů

1. Předmětem pojištění budov a bytů jsou v pojistné smlouvě uvedené:

a) budovy;

b) byty;

c) budovy ve stavbě;

d) vedlejší stavby;

e) drobné stavby;

f) studny, septiky, žumpy a neveřejné části přípojek trvale sloužících k provozu budovy, které náležejí k pojištěným budovám a nacházejí se na pozemku, na němž je pojištěná budova či stavba, nebo na sousedním pozemku tvoří-li s pozemkem, na kterém se nachází tato budova, kompaktní soubor, a má-li stejného vlastníka (dále jen „sousední pozemek“);

g) stavební materiál potřebný k výstavbě rozestavěné budovy pojištěné ve smyslu písm. c) tohoto odstavce, který se nachází na pozemku, na němž je pojištěná rozestavěná budova, nebo na pozemku sousedním, a to až do vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí nebo jiného obdobného rozhodnutí;

h) stavební materiál a inventář nutný k běžné údržbě budov či bytů pojištěných ve smyslu písm. a) a b) tohoto odstavce;

i) zařízení staveniště potřebné pro budovy ve stavbě pojištěné ve smyslu písm. c) tohoto odstavce;

j) stavební součásti budov či bytů;

k) rostlinné kultury;

l) oplocení, ohradní zdi (vyjma živých plotů), bazény a zahradní svítidla;

m) odborně instalovaná solární zařízení, sluneční kolektory a fotovoltaická zařízení v místě pojištění.

2. Pojištění lze sjednat pouze pro rodinné domy, byty a rekreační stavby.

3. Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na:

a) reklamy, nápisy, markýzy, výkladní skříně včetně jejich rolet, ochranných mříží a dalších součástí, anténní a satelitní systémy apod.;

b) uměleckou či historickou hodnotu stavby a jejích součástí;

c) stavby nemající charakter budovy, např. zahradní vodovody, krby, udírny, plynové zásobníky umístěné vně budov, jakož i elektrická čerpadla apod.

Článek 39 Pojistná událost pojištění budov a bytů

1. Pojistnou událostí se rozumí poškození či zničení předmětu pojištění:

a) požárem;

b) výbuchem;

c) kouřem;

d) přímým úderem blesku;

e) nepřímým úderem blesku;

f) střetem nebo zřícením letadel, vrtulníků, vzducholodí a podobných strojů, jejich částí nebo jejich nákladu a pádem vesmírných a nebeských těles;

g) nárazem neznámého vozidla nebo jeho nákladu;

h) zemětřesením;

i) vichřicí;

j) krupobitím;

k) tíhou sněhu nebo námrazy;

l) pádem skály;

m) pádem lavin;

n) pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci nebo nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc;

o) povodní nebo záplavou;

p) vodou z vodovodního zařízení;

q) neoprávněnou třetí osobou;

r) vandalismem;

s) přepětím či podpětím vinou provozovatele elektrické rozvodné či distribuční sítě;

t) implozí;

u) rázovou vlnou způsobenou nadzvukovými letouny;

v) krádeží vloupáním nebo při prokázaném pokusu o takový čin.

2. Pro pojistné události, které nastanou z příčiny vandalismu, se sjednává spoluúčast ve výši 5.000 Kč. Limit pojistného plnění je v tomto případě 50.000 Kč.

3. Právo na pojistné plnění vzniká také tehdy, jestliže k poškození, zničení, či ztrátě předmětu pojištění došlo v bezprostřední příčinné souvislosti s pojistnou událostí uvedenou v odst. 1 tohoto článku.

4. Uvnitř pojištěné budovy či bytu jsou pojištěny škody na prasklém potrubí, způsobené mrazem nebo jinou nahodilou událostí (např. přetlakem), pokud nastanou na potrubí:

a) systému zásobování vodou (přívodní a odpadní potrubí);

b) teplovodního či parního vytápění;

c) sprinklerových zařízení nebo jiných skrápěcích samočinných hasicích zařízení.

5. Mimo to jsou uvnitř pojištěné budovy či bytu pojištěny také škody způsobené mrazem na:

a) koupacích zařízeních, umyvadlech, splachovacích záchodech, vodovodních kohoutcích, zápachových uzávěrkách, vodoměrech a podobných vodovodních instalacích;

b) topných tělesech, kotlích na topení, bojlerech a podobných zařízeních teplovodního nebo topného systému.

6. Mimo pojištěnou budovu jsou pojištěny škody způsobené mrazem nebo jinou nahodilou událostí na přiváděcím či odpadním potrubí systému zásobování vodou nebo topení, pouze však na neveřejné části domovní přípojky, která slouží trvale k zásobování pojištěné budovy a nachází se na pozemku, na němž je pojištěná budova umístěna, nebo sousedním pozemku.

7. Finanční újma za ztrátu vody v důsledku pojistné události je hrazena až do výše 20.000 Kč.

8. Pro pojistné události, které nastanou z příčiny přepětí či podpětí, se sjednává limit pojistného plnění ve výši 50.000 Kč. Pojistník, pojištěný, či oprávněná osoba pro výplatu pojistného plnění je v takovém případě povinna doložit písemné potvrzení, že k poškození či zničení předmětu pojištění došlo vlivem chyby provozovatele elektrické rozvodné či distribuční sítě.

9. Pro pojistné události, které nastanou z příčiny krádeže vloupáním se sjednává spoluúčast ve výši 5.000 Kč. Limit pojistného plnění je v tomto případě 50.000 Kč. Pojistitel rovněž poskytne pojistné plnění, jestliže při krádeži vloupáním nebo při pokusu o její spáchání došlo k poškození nebo zničení stavební součásti pojištěného majetku. Toto ustanovení se nevztahuje na škody vzniklé na oplocení.

Článek 40 Pojistná hodnota

1. Pojistnou hodnotou je nová hodnota předmětu pojištění. Jeli časová hodnota předmětu pojištění nižší než 40 % nové hodnoty, je pojistnou hodnotou časová hodnota předmětu pojištění.

Článek 41 Místo pojištění

1. Místem pojištění jsou budovy či byty uvedené v pojistné smlouvě vymezené adresou, případně též podlažím a číslem bytu nebo katastrálním územím a číslem parcely, a pozemek, na němž se pojištěná budova nachází, nebo pozemek sousední.

Článek 42 Výluky a odchylky z pojištění

1. Pojištění se nevztahuje na:

a) budovy/byty sešlé, neudržované a opuštěné;

b) budovy/byty, ve kterých je provozována podnikatelská činnost jako je bar, bowling, diskotéka, erotické centrum, kasino, hodinový hotel, sexshop, varieté, zpracování výbušnin, zpracování dřeva, pila nebo zpracování hořlavých kapalin 1. a 2. stupně;

c) budovy či stavby, v nichž je umístěna výroba, zpracování či skladování hořlavých látek, papíru nebo stébelnatých produktů (sláma, seno apod.);

d) budovy či stavby, jejichž vzdálenost od zemědělských budov je menší než 10 m a nejsou od nich odděleny požární zdí.

2. Budovy ve stavbě ve smyslu čl. 38, odst. 1, písm. c) VPP jsou pojištěny pouze na následující pojistná nebezpečí:

a) požár;

b) výbuch;

c) přímý úder blesku;

d) střet nebo zřícení letadel, vrtulníků, vzducholodí a podobných strojů, jejich částí nebo jejich nákladu a pádem vesmírných a nebeských těles;

e) vichřice. Pojistná ochrana na škody vzniklé vichřicí vzniká jen tehdy, je-li budova ve stavbě kompletně uzavřena. Budova ve stavbě se považuje za uzavřenou, pokud je zakryta střecha střešní krytinou a je dokončen přechod mezi střešní konstrukcí a přilehlou stěnou a pokud jsou veškeré otvory pro dveře a okna řádně uzavřeny a zaskleny, nebo alespoň zakryty (zabedněny) dřevem.

3. Vedlejší a drobné stavby (kromě garáží) ve smyslu čl. 38, odst. 1, písm. d) a e) VPP jsou pojištěny pouze na následující pojistná nebezpečí:

a) požár;

b) výbuch;

c) přímý úder blesku;

d) střet nebo zřícení letadel, vrtulníků, vzducholodí a podobných strojů, jejich částí nebo jejich nákladu a pádem vesmírných a nebeských těles;

e) vichřice;

f) krupobití;

g) tíha sněhu;

h) pád skály.

4. Stavební materiál potřebný k výstavbě rozestavěné budovy ve smyslu čl. 38, odst. 1, písm. g) VPP je pojištěn pouze na následující pojistná nebezpečí:

a) požár;

b) výbuch;

c) přímý úder blesku;

d) střet nebo zřícení letadel, vrtulníků, vzducholodí a podobných strojů, jejich částí nebo jejich nákladu a pádem vesmírných a nebeských těles.

5. Ohradní zdi, bazény (vyjma bazénových zakrytí), zahradní svítidla a rostlinné kultury ve smyslu čl. 38, odst. 1, písm. k) a l) VPP jsou pojištěny pouze proti pojistnému nebezpečí požáru. Oplocení (vyjma živých plotů) jsou pojištěna proti pojistným nebezpečím požáru, vichřice, krupobití a nárazu neznámého vozidla. Dojde-li však ke škodě na oplocení v důsledku nárazu neznámého vozidla, sjednává se limit pojistného plnění ve výši 1 % ze sjednané pojistné částky. V ostatních případech se pro rostlinné kultury a oplocení sjednává limit pojistného plnění ve výši 50.000 Kč.

6. Dnem zániku platnosti stavebního povolení zaniká pojištění zařízení staveniště a stavebního materiálu ve smyslu čl. 38, odst. 1, písm. g) a i) VPP.

Článek 43 Pojištění rozbití skla

1. Pojištění se též vztahuje na rozbití skla jakoukoliv nahodilou událostí.

2. Předmětem pojištění jsou:

a) skla osazená ve vnějších stavebních otvorech (např. okna, lodžie, terasy);

b) skla osazená v pevně zabudovaných stavebních součástech budov či bytů (např. dveřní výplně, zrcadlové stěny).

3. Pojištění se nevztahuje na:

a) škody na prosklených částech budov či bytů před řádným zasazením, během zasazování, vyjímání, dopravy a během oprav;

b) škody vzniklé v důsledku výrobní vady skla, poškrábání skla, postřikem barvou apod.

Článek 44 Vedlejší stavby a garáže do 50 m2

1. Soukromě užívané a pro obytné účely nesloužící vedlejší stavby a garáže do celkové zastavěné plochy 50 m2, stejně jako pergoly, jsou pojištěny v rámci pojistné částky. Pojištění se nevztahuje na skleníky.

Článek 45 Osobní automobil v garáži

1. Na pojistné nebezpečí požáru je pojištěn též osobní automobil, který se nachází v garáži pojištěné současně s pojištěnou budovou či bytem.

2. Pojistnou hodnotou je časová hodnota automobilu.

3. Limit pojistného plnění je 100.000 Kč.

Článek 46 Katastrofické škody

1. Pro škody, které nastanou v důsledku pádu laviny, zemětřesení, zpětného vzdutí kanalizace či srážkovou vodou se sjednává limit pojistného plnění ve výši 150.000 Kč za všechny pojistné události v průběhu jednoho pojistného roku.

2. Pro škody, které nastanou v důsledku zemětřesení, se sjednává spoluúčast 5.000 Kč na každou pojistnou událost.

3. Pro škody, které nastanou v důsledku povodně nebo záplavy, se sjednává limit pojistného plnění 65.000 Kč za všechny pojistné události v průběhu jednoho pojistného roku.

Článek 47 Nepřímý úder blesku

1. Pro škody v důsledku nepřímého úderu blesku se sjednává limit pojistného plnění ve výši 3 % ze sjednané pojistné částky.

Článek 48 Solární zařízení

1. Předmětem pojištění jsou též odborně instalovaná solární zařízení, sluneční kolektory a fotovoltaická zařízení na pozemku, na němž se pojištěná budova nachází, nebo na sousedním pozemku.

2. Pojištění dle tohoto článku se vztahuje pouze na škody způsobené pojistnými nebezpečími požár, výbuch, přímý úder blesku, náraz neznámého vozidla, vichřice a krupobití.

Článek 49 Zastřešení bazénu

1. Předmětem pojištění jsou též zastřešení bazénu vyjma plachtových a fóliových zastřešení.

2. Pojištění dle tohoto článku se vztahuje pouze na škody způsobené pojistnými nebezpečími požár, výbuch, přímý úder blesku, náraz neznámého vozidla, vichřice a krupobití.

3. Limit pojistného plnění je 50.000 Kč.

Článek 50 Škody na vodovodním potrubí

1. Je-li v důsledku pojistné události způsobené pojistným nebezpečím voda z vodovodního zařízení dle čl. 39, odst. 1, písm. p) VPP nutná výměna potrubí, které se nachází na pozemku, na němž se nachází pojištěná budova, nebo na sousedním pozemku, hradí pojistitel náklady spojené s instalací potrubí v maximální délce 10 metrů.

2. Pojištěny jsou též škody na vodovodním potrubí, které leží mimo pozemek, na němž se nachází pojištěná budova, až k vyústění do kanalizace. Limit pojistného plnění je 40.000 Kč.

Článek 51 Vícenáklady v důsledku změny právních předpisů

1. Musí-li být předmět pojištění v důsledku pojistné události plně nebo částečně obnoven a je-li nutné v důsledku změny právních předpisů vynaložit vícenáklady v souvislosti s tímto obnovením (například zvýšené požadavky na bezpečnost použitých materiálů), hradí pojistitel tyto vícenáklady až do výše 15 % ze sjednané pojistné částky.

2. O vyplacené vícenáklady dle tohoto článku se horní hranice pojistného plnění nesnižuje.

Článek 52 Vandalismus

1. Pro pojistné události, které nastanou z příčiny dle čl. 39, odst. 1, písm. r) VPP, se sjednává spoluúčast ve výši 5.000 Kč.

2. Limit pojistného plnění je 50.000 Kč.

Článek 53 Pojištění budovy ve stavbě

1. Pojištění budovy ve stavbě se poskytuje bezplatně po dobu výstavby, nejvýše však po dobu 1 roku. Po uplynutí 1 roku je pojistník povinen platit sjednané pojistné, nevznikla-li tato povinnost dříve ve smyslu odst. 2 tohoto článku.

2. Dokončení resp. nastěhování se do budovy (vždy platí dřívější datum) je pojistník povinen neprodleně ohlásit pojistiteli. Od tohoto okamžiku je pojistník povinen platit sjednané pojistné, a to i v případě, že neuplynula doba 1 roku ve smyslu odst. 1 tohoto článku.

3. Předpokladem pro bezplatné pojištění budovy ve stavbě je následné splnění povinnosti hradit pojistné po dobu minimálně tří let. Bude-li pojistná smlouva předčasně ukončena, je pojistník povinen zpětně uhradit pojistné za dobu bezplatného pojištění.

4. Sjednává se, že do vydání kolaudačního souhlasu či souhlasu s užíváním stavby je místo pojištění pojištěno stále v rozsahu uvedeném v čl. 42, odst. 2 VPP.

Článek 54 Automatická indexace

1. V pojistné smlouvě je sjednána automatická indexace (dále jen „indexace“).

2. Pokud se během uplynulého kalendářního roku zvýšily ceny stavebních prací, má pojistitel právo pro následující pojistný rok upravit dohodnutou pojistnou částku i pojistné.

3. Podkladem pro indexaci jsou údaje veřejně publikované českým statistickým úřadem.

4. Pojistník bude o indexaci informován, a to nejpozději dva měsíce před zvýšením pojistné částky a pojistného. Nároky vyplývající ze zvýšení mají účinnost k termínu zvýšení.

5. Pokud pojistník sjednanou indexaci odmítne, je povinen tak učinit písemně během jednoho měsíce po obdržení sdělení o zvýšení pojistné částky a pojistného, a to s účinností od okamžiku, ke kterému mělo vstoupit v platnost. V opačném případě nastávají účinky indexace k výročnímu dni pojištění a pojistník je povinen uhradit k datu splatnosti zvýšené pojistné.

6. Odmítne-li pojistník sjednanou indexaci dle odst. 5 tohoto článku, pojistná smlouva zaniká k poslednímu dni pojistného období, na které bylo zaplaceno pojistné.

 

Část IV. Pojištění odpovědnosti

Článek 55 Předmět pojištění odpovědnosti

1. Z pojištění odpovědnosti má pojištěný právo, aby v případě pojistné události vzniklé za trvání pojištění, pojistitel za něho uhradil podle těchto VPP poškozenému škodu, popřípadě i jinou újmu (v této části dále jen „škoda“) vzniklou na životě, zdraví či majetku, případně finanční škodu, vznikla-li povinnost k náhradě pojištěnému.

2. Pojištění se vztahuje na zákonem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu uvedenou v pojistné smlouvě či těchto VPP.

3. Pojištění odpovědnosti dle těchto VPP lze sjednat či je poskytováno jako:

a) pojištění odpovědnosti občana za škodu v běžném občanském životě (dle čl. 59 VPP);

b) pojištění odpovědnosti vlastníka nebo opatrovatele psa nebo koně (dle čl. 60 VPP);

c) pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka, držitele, nájemce nebo správce budovy či bytu (dle čl. 61 VPP);

d) pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka budovy ve stavbě nebo demolici (dle čl. 62 VPP).

Článek 56 Pojistná událost pojištění odpovědnosti

1. Pojistnou událostí pojištění odpovědnosti je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu dle čl. 55 VPP.

2. Více nároků na náhradu škody vyplývajících z jedné příčiny nebo z více příčin, které spolu časově, místně nebo jinak přímo souvisí, a to nezávisle na počtu poškozených osob, se považuje za jednu pojistnou událost.

3. Rozhoduje-li o náhradě škody orgán veřejné moci či jiný příslušný orgán, platí, že pojistitel je povinen plnit teprve dnem, kdy rozhodnutí tohoto orgánu nabylo právní moci.

Článek 57 Výluky z pojištění

1. Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, nevztahuje se pojištění na odpovědnost pojištěného za škodu:

a) způsobenou úmyslně, přičemž úmyslu je na roveň postaveno jednání nebo opomenutí, při kterém musel být vznik škody předpokládán nebo očekáván a pojištěný byl s jejím vznikem srozuměn. Vědomá znalost vadnosti nebo škodlivosti zboží a provedené práce se rovná úmyslu;

b) převzatou nebo uznanou pojištěným nad rámec rozhodnutí příslušného orgánu nebo nad rámec stanovený obecně závaznými právními předpisy;

c) způsobenou nesplněním povinnosti k odvrácení škody;

d) vzniklou v důsledku aktivní účasti na jakýchkoliv sportovních soutěžích a závodech všeho druhu, včetně přípravy na ně (trénink), pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak;

e) vzniklou na věci postupným působením teploty, plynů, výparů nebo vlhkosti, usazenin (kouř, rez, popílek, prach apod.) dále odpadních vod a odpadů všeho druhu, tvořením bahna, sesedáním půdy a na ní umístěných staveb či zařízení, sesouváním půdy, otřesy způsobenými stavební nebo demoliční činností, záplavami stojatých nebo tekoucích vod;

f) na porostech, způsobenou pasoucím se dobytkem a škodu způsobenou zvěří;

g) vzniklou na věcech převzatých od jiného za účelem jejich zpracování, opravy, úpravy, prodeje, úschovy, uskladnění, přezkoušení apod.;

h) způsobenou zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby lidi, zvířat nebo rostlin, a to i z nedbalosti;

i) způsobenou výkonem práva myslivosti;

j) způsobenou při činnosti, na kterou se na základě obecně závazných právních předpisů vztahuje povinnost uzavřít pojistnou smlouvu, nebo je stanoveno, že pojištění vznikne bez uzavření pojistné smlouvy na základě jiných skutečností;

k) způsobenou únikem nafty, olejů nebo jiných kapalin z nádrží nebo nádob;

l) způsobenou na životním prostředí;

m) za níž odpovídá pojištěný svému manželu, sourozencům, příbuzným v řadě přímé, osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti, pojistníkovi a osobám spolupojištěným;

n) svým společníkům nebo jejich manželům, sourozencům nebo příbuzným v řadě přímé nebo osobám, které žijí se společníkem ve společné domácnosti;

o) vzniklou při plnění pracovních úkolů v pracovněprávních vztazích (výkon povolání) nebo v přímé souvislosti s nimi;

p) vzniklou na výsledcích práce nebo věcech vyrobených nebo dodaných pojištěným (nebo z jeho pověření nebo na jeho účet třetími osobami), jejichž příčina je ve výrobě nebo v dodávce;

q) podnikatele při výkonu jeho podnikatelské činnosti, a to včetně odpovědnosti za škodu vzniklou jeho pracovníkovi při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, a na odpovědnost za výrobek;

r) za kterou pojištěný odpovídá následkem toho, že porušil jemu uložené povinnosti ze strany třetích osob nebo strpěl porušení jím uložených povinností třetím osobám;

s) způsobenou provozem motorového vozidla nebo přívěsu k motorovému vozidlu;

t) způsobenou provozem motorového nebo bezmotorového plavidla včetně windsurfingu;

u) způsobenou provozem letadla;

v) na věcech, vyplývající z přepravních smluv;

w) kterou pojištěný způsobí pří přepravě dopravním prostředkem provozovaným ve vlastní režii mimo rámec přepravních smluv;

x) kterou by jinak pojistitel byl povinen uhradit, ale pojištěný bez jeho vědomí a souhlasu nevznesl námitku promlčení, nepodal odvolání proti rozhodnutí, nepodal odpor proti platebnímu rozkazu nebo uzavřel dohodu o narovnání či soudní smír;

y) na jejíž úhradu byl nárok promlčen, a přesto se pojištěný zavázal škodu uhradit;

z) způsobenou neoprávněným vykonáváním stavebních prací.

2. Pojistitel neposkytne pojistné plnění za pokuty, penále či jiné smluvní, správní nebo trestní sankce nebo jiné platby, které mají represivní, exemplární nebo preventivní charakter.

3. Výluky uvedené v tomto článku platí ve stejném rozsahu i pro osoby spolupojištěné v rámci pojistné smlouvy.

Článek 58 Pojištěné procesní náklady

1. Pokud se pojistitel po vzniku škodné události písemně zaváže, uhradí za pojištěného náklady:

a) za obhajobu v přípravném řízení a v trestním řízení před soudem 1. stupně vedeném proti pojištěnému v souvislosti s pojistnou událostí;

b) občanského soudního řízení o náhradě škody, pokud bylo nutné k zjištění odpovědnosti pojištěného nebo výše škody, je-li pojištěný povinen tyto náklady uhradit a dále náklady právního zastoupení pojištěného v tomto řízení;

c) mimosoudního projednání nároků poškozeného.

2. Náklady právního zastoupení pojištěného hradí pojistitel pouze do výše odpovídající maximálně mimosmluvní odměně advokáta podle aktuálních předpisů, které upravují mimosmluvní odměnu a náhradu hotových výdajů advokáta.

3. Náklady dle tohoto článku pojistitel uhradí i nad sjednanou pojistnou částku.

4. Pokud je pojištěný povinen uhradit škodu přesahující pojistnou částku, hradí pojistitel procesní náklady snížené v poměru pojistné částky, k celkové výši škodních nároků.

5. Pojištěný má povinnost v řízení o náhradě škody postupovat v souladu s pokyny pojistitele.

Článek 59 Pojištění odpovědnosti občana za škodu v běžném občanském životě

1. Toto pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu popřípadě i jinou újmu (dále jen škoda) způsobenou jeho činností, která je v občanském životě běžná, není-li taková činnost vyloučena v těchto VPP.

2. Pojištění se dále vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným:

a) jako vlastníkem nebo opatrovatelem domácích zvířat a drobných hospodářských zvířat s výjimkou psů, koní, skotu, divokých zvířat a všech zvířat držených pro výdělečnou nebo zemědělskou činnost;

b) zbraní, drženou legálně k soukromým účelům.

3. Pojistná ochrana se současně s pojištěným vztahuje i na níže uvedené spolupojištěné osoby, pokud žijí ve společné domácnosti s pojištěným:

a) manžel pojištěného;

b) registrovaný partner pojištěného;

c) druh pojištěného;

d) děti, osvojenci a děti svěřené do pěstounské péče pojištěného nebo osob uvedených v písm. a), b) a c) tohoto odstavce, nejvýše však do 25 let věku dítěte.

4. Pojištění podle tohoto článku se dále vztahuje na občanskoprávní odpovědnost:

a) osob, které v domácnosti pojištěného vykonávají pomocné práce;

b) osob, jimž pojištěný svěřil opatrování nebo běžnou údržbu svého bytu. Podmínkou je, že škoda byla způsobena vedením domácnosti nebo provozem jejího zařízení. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené pojištěnému nebo členu jeho domácnosti.

5. Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území celého světa.

Článek 60 Pojištění odpovědnosti vlastníka nebo opatrovatele psa nebo koně

1. Toto pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu popřípadě i jinou újmu (dále jen škoda) způsobenou psem nebo koněm uvedeným v pojistné smlouvě třetí osobě, pokud za takovou škodu odpovídá jako vlastník nebo opatrovatel, nejedná-li se však o výdělečnou nebo zemědělskou činnost.

2. Toto pojištění se vztahuje i na škody způsobené mezkem, mulou, poníkem a oslem.

3. Pojištěna je rovněž škodní odpovědnost osoby, které pojištěný psa nebo koně, případně jiné zvíře uvedené v odst. 2 tohoto článku, svěřil do opatrování, pokud škoda byla způsobena při této činnosti a nejde-li o výdělečnou činnost opatrovatele. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené pojistníkovi, pojištěným a spolupojištěným osobám a členům domácnosti pojištěného.

4. Pojištění se nevztahuje na škodu způsobenou loveckým psem používaným při výkonu práva myslivosti.

5. Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území České republiky.

Článek 61 Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka, držitele, nájemce nebo správce budovy či bytu

1. Toto pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu popřípadě i jinou újmu (dále jen škoda) vyplývající:

a) z vlastnictví, držby, nájmu či správy budovy či bytu uvedené v pojistné smlouvě;

b) z vlastnictví a provozu zařízení této budovy či bytu, které je určeno ke společnému užívání nájemci;

c) z provádění demoličních, stavebních, opravných a výkopových prací na pojištěné budově či bytě, pokud celkové náklady na stavební záměr při započtení případných vlastních výkonů nepřekročí 1.000.000 Kč. Jen u takovýchto stavebních záměrů jsou připojištěny níže uvedené odpovědnosti pojištěnce jakožto investora: odpovědnost za škody způsobené na věcech a osobách, které vzniknou v souvislosti se stanoveným projektem k provedení prací uvedených v předchozí větě; odpovědnost za škody na podzemních zařízeních (jako elektrické vedení, plynové nebo vodovodní potrubí, telekomunikační kabely, kanály apod.); odpovědnost za škody způsobené podkopáním staveb; odpovědnost za škody způsobené poklesnutím pozemku i staveb nebo části staveb na tomto pozemku jakož i škody způsobené sesuvem půdy; odpovědnost za škody na sousedních stavbách způsobené následkem zanedbání řádného vyztužení a vzepření.

2. Pojištění se vztahuje i na osoby, které pojištěný pověřil čištěním a údržbou chodeb, schodišť, chodníků a prostranství patřících k budově či bytu uvedené v pojistné smlouvě, pokud byla škoda způsobena při výkonu této činnosti.

3. Jestliže je pojištěna odpovědnost všech spoluvlastníků budovy či bytu uvedeného v pojistné smlouvě a dojde-li ke změně v osobě spoluvlastníka, pojištění nezanikne. Pojistník má povinnost nahlásit písemně změnu spoluvlastníka pojistiteli.

4. Odchylně od čl. 57, odst. 1, písm. k) VPP se pojištění též vztahuje na škody na zemině a vodních zdrojích z důvodu úniku uskladněné nafty nebo oleje z nádrže o maximálním objemu 20.000 litrů, která se nachází na pojištěném pozemku. Limit pojistného plnění je 200.000 Kč.

5. Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území České republiky.

Článek 62 Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka budovy ve stavbě nebo demolici

1. Toto pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu, popřípadě i jinou újmu (dále jen škoda) vyplývající:

a) z vlastnictví budovy ve stavbě uvedené v pojistné smlouvě a z vlastnictví nebo užívání pozemku, na němž se nachází pojištěná budova ve stavbě, nebo sousedního pozemku;

b) z provádění stavební činnosti na budově ve stavbě uvedené v pojistné smlouvě;

c) z provádění demolice budovy uvedené v pojistné smlouvě.

2. Pojištění se vztahuje:

a) na fyzickou osobu, pověřenou pojištěným k výkonu stavebního dozoru;

b) na fyzické osoby, které vypomáhají pojištěnému z jeho pověřeni při stavbě; pojištěna je však pouze jejich občanskoprávní odpovědnost za škodu při této činnosti.

3. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu z provádění stavebních či demoličních prací dodavatelským způsobem.

4. Jestliže je pojištěna odpovědnost všech spoluvlastníků budovy či bytu uvedených v pojistné smlouvě a dojde-li ke změně v osobě spoluvlastníka, pojištění nezanikne. Pojistník má povinnost nahlásit písemně změnu spoluvlastníka pojistiteli.

5. Reálné náklady na budovu ve stavbě jako celek nesmí převýšit 5.000.000 Kč. V případě překročení uvedeného limitu nevzniká nárok na pojistné plnění z titulu odpovědnosti dle tohoto článku.

6. Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území České republiky.

 

Část V. Pomoc ve stavu nouze

Článek 63 Předmět pojištění pomoci ve stavu nouze

1. Předmětem pojištění pomoci ve stavu nouze je:

a) řemeslný servis (dle čl. 65 VPP);

b) náhradní ubytování (dle čl. 66 VPP);

c) ostraha pojištěných prostor (dle čl. 67 VPP);

d) otevření dveří (dle čl. 68 VPP);

e) výměna zámku (dle čl. 69 VPP);

f) nouzové uskladnění (dle čl. 70 VPP).

2. Pomoc ve stavu nouze je služba poskytovaná pojištěnému v souvislosti se sjednaným pojištěním a je zabezpečována asistenční službou pojistitele (dále jen „asistenční služba“).

Článek 64 Pojistná událost pojištění pomoci ve stavu nouze

1. Pojistnou událostí pomoci ve stavu nouze se rozumí havarijní situace vyžadující bezodkladné řešení, kterou není pojištěný schopen vyřešit vlastními silami nebo jiným obvyklým způsobem, a to formou uvedenou v následujících článcích této části.

2. Předpokladem pro poskytnutí pojistného plnění je, že pomoc v nouzové situaci zajišťuje asistenční služba pojistitele. V opačném případě není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění.

3. Pojištění se nevztahuje na pojistné události, které:

a) byly způsobeny úmyslně či hrubou nedbalostí;

b) vznikly následkem nedostatečné údržby místa pojištění.

4. Asistenční služba:

a) zajišťuje příjem škodných událostí a bezprostřední předání pojistiteli;

b) poskytuje informace a rady;

c) poskytuje pomoc a podporu v nouzových situacích.

Článek 65 Řemeslný servis

1. Asistenční služba organizuje:

a) instalatérské nebo plynařské práce při škodách či závadách na plynových, vodních a topných zařízeních;

b) elektrikářské práce při škodách či závadách na elektrických a topných zařízeních;

c) pokrývačské, tesařské nebo klempířské práce na opravy střech rodinných domů;

d) elektrotechnické práce při škodách, závadách nebo výpadcích chladících, mrazících a topných přístrojů;

e) sklenářské práce při lomech na venkovním zasklení;

f) práce na čištění potrubí při ucpání potrubního systému;

g) truhlářské nebo zámečnické práce při škodách či závadách na vchodových dveřích nebo oknech bytových prostor.

2. V případě nouzové situace následkem událostí zmíněných v odst. 1 tohoto článku nese pojistitel náklady až do 2.500 Kč.

Článek 66 Náhradní ubytování

1. Při neobyvatelnosti místa pojištění následkem nouzové situace přebírá pojistitel náklady na nocleh v hotelu či penzionu do dne, kdy byla nebo mohla být znovu obnovena obyvatelnost místa pojištění, nejvýše však po dobu 5 dní.

2. Limit pojistného plnění je 600 Kč na nocleh a pojištěnou osobu.

Článek 67 Ostraha pojištěných prostor

1. Je-li následkem nouzové situace nutná ostraha místa pojištění, přebírá pojistitel náklady na ostrahu místa pojištění až do dalšího pracovního dne do maximální výše 5.000 Kč.

Článek 68 Otevření dveří

1. Pokud pojištěná osoba nemůže otevřít vchodové dveře do místa pojištění, zajistí pojistitel otevření dveří a ponese náklady do maximální výše 2.500 Kč.

2. Pojistitel nehradí náklady na znovupořízení vchodových dveří či zámku a náhradních klíčů.

Článek 69 Výměna zámku

1. Pokud byl pojištěné osobě odcizen klíč od vchodových dveří do místa pojištění, zajistí pojistitel výměnu zámku a nese náklady na výměnu zámku do maximální výše 2.500 Kč. Náklady na nový zámek nejsou hrazeny.

Článek 70 Nouzové uskladnění

1. Je-li nutné následkem nouzové situace dočasně převézt a uskladnit vybavení místa pojištění, nese pojistitel náklady do maximální výše 5.000 Kč.

 

 

Část VI. Závěrečná ustanovení

Článek 71 Náklady a poplatky

1. Je-li pojistník či plátce pojistného v prodlení s placením pojistného, má pojistitel právo na náhradu nákladů spojených s uplatněním nároků pojistitele vzniklých z titulu dlužného pojistného. Výše těchto nákladů je stanovena na základě a v souladu s aktuálními předpisy upravujícími mimosmluvní odměnu a náhradu hotových výdajů advokáta.

2. Pojistitel si vyhrazuje právo vybírat mimořádné poplatky za zvláštní úkony, jako je záznam o poskytnutí zástavy, prohlášení o postoupení, změna obsahu pojistné smlouvy, vystavení náhradních dokladů, opisy ap. Sazebník poplatků je následující:

Zpracování výpovědi pojistné smlouvy do 2 měsíců od uzavření pojištění (není-li určeno u konkrétního pojištění v pojistných podmínkách)

200 Kč

Vydání duplikátu pojistky / aktuální stav smlouvy ze systému

50 Kč

Vydání fotokopie návrhu / smlouvy z externího ar­chivu

100 Kč

Zpracování obnovení smlouvy po přerušení / stornu

300 Kč

Vystavení potvrzení o zaplacení pojistného (na žá­dost)

50 Kč

 

Článek 72 Právní jednání, doručování

1. Všechna sdělení pojistníka či pojištěného musí být učiněna v písemné formě a musí být zaslána na adresu pojistitele. Zástupci pojistitele jsou oprávněni sdělení převzít, sdělení se však považují za doručená až okamžikem, kdy je pojistitel prokazatelně obdrží.

2. Písemnosti pojistitele určené pojistníkovi nebo pojištěnému se doručují zpravidla držitelem poštovní licence, mohou být rovněž doručeny i zástupcem pojistitele, a to na jejich poslední pojistiteli známou adresu.

3. Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání.

4. Odepřou-li pojistník nebo pojištěný písemnost bezdůvodně přijmout, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy její přijetí bylo pojistníkem nebo pojištěným odepřeno.

5. Nebyli-li pojistník či pojištěný zastiženi a písemnost pojistitele byla uložena doručovatelem u držitele poštovní licence nebo u místně příslušného obecního úřadu, považuje se písemnost pojistitele za doručenou posledním dnem její úložné lhůty, i když se pojistník či pojištěný o jejím uložení nedozvěděli.

6. Pokud se písemnost vrátí jako nedoručená z jiných důvodů, než je uvedeno v předchozím odstavci, považuje se tato písemnost za doručenou dnem jejího vrácení pojistiteli.

Článek 73 Závěrečná ustanovení

1. Od výše stanovených VPP se lze v pojistné smlouvě odchýlit, vyžaduje-li to účel a charakter pojištění. V jiných případech se lze odchýlit, jen pokud je to ku prospěchu pojištěného.

2. Tyto VPP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. května 2014.

3. Pokud by pojistná smlouva trpěla právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celé pojistné smlouvy. Všechna ustanovení pojistné smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo bude v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a pojistná smlouva bude posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Namísto neplatného nebo neúčinného ujednání se strany zavazují nahradit tato ustanovení ustanoveními obsahu umožňujícího dosažení účelu této pojistné smlouvy.

 

Část VII. Výklad pojmů

Automatickou indexací se rozumí zvyšování pojistného se současným zvýšením pojistných částek k výročnímu dni počátku pojištění.

Běžné pojistné je pojistné za sjednané pojistné období.

Za budovu se považuje nadzemní stavba, která má pravomocné kolaudační rozhodnutí, či k ní byl vydán souhlas s užíváním stavby, spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. Pro účely těchto VPP se budova nepovažuje za součást pozemku.

Za budovy/byty neudržované se považují takové budovy/byty, u kterých by v důsledku špatného stavu mohlo dojít k porušení prvků zajišťujících stabilitu a bezpečnost budovy/bytu (např. kde jsou promáčené stropy a podlahy, poškozená okna, poškozená střešní krytina, stěny vykazují dlouhodobé působení vody z atmosférických srážek, vodovodu nebo kanalizace).

Za budovy/byty opuštěné se považují takové budovy/byty, které jsou dlouhodobě neužívané a vykazují stav budovy/bytu sešlé nebo neudržované.

Za budovy/byty sešlé se považují takové budovy/byty, které mají poruchy a vady na prvcích, které zajišťují stabilitu a bezpečný provoz budovy/bytu (např. trhliny v nosných stěnách, pokleslé základy, propadlé konstrukce krovů, deformace ve stropních konstrukcích).

Budovou ve stavbě se rozumí nově zahajovaná stavba budovy a nedokončená budova s platným stavebním povolením nebo jiným obdobným rozhodnutím.

Za byt se považuje místnost nebo soubor místnosti, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení.

Za cennosti se považují:

a) listiny, vkladní knížky, šekové knížky, platební karty, obligace, kolky a jiné cenné papíry;

b) klenoty, drahé kameny, perly, poštovní známky, mince a medaile, a všechny věci ze zlata a platiny;

c) ručně vázané koberce a gobelíny, kožichy, umělecké předměty (např. olejomalby, grafiky, koláže, plastiky a dále věci ze stříbra, které nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce;

d) jiné věci, které jsou starší 100 let.

Cenou zvláštní obliby se rozumí mimořádná cena věci s přihlédnutím ke zvláštním poměrům nebo ke zvláštní oblibě vyvolané náhodnými vlastnostmi věci.

Za časovou hodnotu věcí se rozumí cena nové věci stejného druhu a kvality, snížená o částku odpovídající míře opotřebení nebo jiného znehodnocení.

Za drobnou stavbu se považuje stavba, která tvoří příslušenství budovy (kolny, altány, skleníky, sauny apod.) a nachází se na stejném pozemku jako pojištěná budova, popřípadě na pozemku sousedním, tvoří-li s pozemkem, na kterém se nachází pojištěná budova, kompaktní soubor a má-li stejného vlastníka jako pozemek, na kterém se nachází pojištěná budova.

Za elektronické a optické přístroje se považují přístroje a zařízení z oblasti audiovizuální techniky, výpočetní techniky, fotografické přístroje, videokamery, optická zařízení, vše vč. příslušenství.

Za exotická zvířata se považují ta zvířata, jejichž domovem ve volné přírodě není Evropa.

Finanční škodou se rozumí zejména ušlý zisk a náklady poškozeného, které nejsou škodou na zdraví, na životě nebo na věci, ale vznikly v souvislosti s ní (např. náklady na likvidaci zničené věci, půjčovné za náhradní vozidlo, stornopoplatky za zrušení zájezdu v důsledku škody na zdraví).

Implozí se rozumí poškození nebo zničení předmětu pojištění podtlakem (prudkým vyrovnáním tlaků směrem dovnitř).

Jednorázové pojistné je pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno.

Kouřem se rozumí bezprostřední (nikoliv trvalé) působení kouře, který nečekaně uniká ze spalovacích, topných, varných nebo sušících zařízení, která se nacházejí v místě pojištění.

Krádeží vloupáním se rozumí přivlastnění si pojištěné věci pachatelem tím, že se jí zmocní prokázaným překonáním překážky, tj.:

a) do místa pojištění vnikne pomocí nástrojů, které nejsou určeny k řádnému otevření. Použití těchto nástrojů není prokázáno pouhým zjištěním, že k odcizení pojištěných věcí došlo;

b) do místa pojištění vnikne za pomocí klíče, kterého se zmocnil loupeží;

c) do místa pojištění vnikne s použitím násilí (např. prolomení, vybourání, proražení dveří, oken, stěn, podlahy nebo stropu), nebo překonáním ztěžujících překážek existujícího otvoru, který však neslouží ke vstupu a nedovoluje normální pohyb (např. větrací šachta).

Za krádež vloupáním se nepovažuje odcizení, poškození nebo zničení pojištěného majetku v případech, kdy ke vniknutí do uzamčeného místa pojištění došlo nezjištěným způsobem.

Krupobitím se rozumí jev, při kterém kousky ledu různého tvaru, velikosti, váhy a hustoty (kroupy) vytvořené v atmosféře dopadají na pojištěnou věc, a tím dochází k jejímu poškození nebo zničení.

Pádem laviny se rozumí sesuv sněhu a ledových mas z horského úbočí.

Loupeží se rozumí:

a) zmocnění se pojištěné věci pachatelem prokázaným užitím násilí proti pojištěnému nebo prokázané pohrůžky bezprostředního násilí;

b) jsou-li pojištěnému odebrány pojištěné věci, protože jeho tělesný stav v důsledku úrazu nebo v důsledku jiné nezaviněné příčiny je poškozen tak, že pojištěný nemůže klást odpor.

Nahodilá skutečnost je skutečnost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání pojištění vůbec nastane nebo není známa doba jejího vzniku.

Nárazem neznámého vozidla se rozumí bezprostřední zničení nebo poškození předmětu pojištění neznámým silničním nebo kolejovým vozidlem.

Za nebytový prostor se považuje místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení.

Nepřímým úderem blesku se rozumí působení přepětí nebo indukce (elektrický výboj jako následek přímého úderu blesku) na pojištěné věci.

Novou hodnotou věcí se rozumí cena na znovupořízení věci stejného druhu a kvality.

Oprávněná osoba je osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.

Plátce pojistného je osoba, která plní na základě dohody s pojistníkem povinnost platit pojistné nebo jeho poměrnou část, tím není dotčena odpovědnost pojistníka platit pojistné.

Pojistitel je ERGO pojišťovna, a.s., IČO 618 58 714, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost dle zvláštního zákona.

Pojistka je písemný dokument vystavený pojistitelem sloužící jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy v uvedeném rozsahu.

Pojistná částka je částka sjednaná v pojistné smlouvě, představující maximální možnou částku pojistného plnění splatnou pojistitelem při splnění podmínek a okolností stanovených v pojistné smlouvě.

Pojistná doba je doba, na kterou je pojištění sjednáno.

Pojistná hodnota je nejvyšší majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat.

Pojistná ochrana představuje celkový rozsah krytí ujednaný v pojistné smlouvě.

Pojistná událost je nahodilá skutečnost, s níž je podle ustanovení pojistné smlouvy spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistné je úplata za sjednané pojištění.

Pojistné nebezpečí je možná příčina vzniku pojistné události.

Pojistné období je časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí běžné pojistné.

Pojistné riziko je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím.

Pojistník je osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu a která je povinna platit pojistné.

Pojistný rok je doba od výročního dne počátku pojištění do následujícího výročního dne počátku pojištění.

Pojistný zájem je oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události.

Pojištěná osoba/pojištěný je osoba, na jejíž život, zdraví, majetek nebo odpovědnost nebo jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje.

Pojištění je závazek pojistitele s pojistníkem potvrzený pojistnou smlouvou, kdy se pojistitel zavazuje poskytnout pojistníkovi nebo třetí osobě pojistné plnění nastane-li pojistná událost a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné za poskytnutou pojistnou ochranu.

Pojištění obnosové je pojištění, jehož účelem je v případě pojistné události poskytnutí jednorázového či opakovaného pojistného plnění v ujednaném rozsahu, kdy základem pro určení výše pojistného a pro výpočet pojistného plnění je částka určená v pojistné smlouvě, kterou má pojistitel v případě vzniku pojistné události vyplatit, anebo výše a četnost vyplácení důchodu.

Pojištění škodové je pojištění, jehož účelem je v ujednaném rozsahu vyrovnání úbytku majetku vzniklého v důsledku pojistné události.

Poklesem půdy se rozumí klesání zemského povrchu směrem do středu Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.

Poškozením neoprávněnou třetí osobou se rozumí poškození nebo zničení dveří, zámků, oken, rolet a ochranných mříží pojištěné budovy/bytu, ke kterým došlo prokazatelně tím, že neoprávněná třetí osoba:

a) se do pojištěné budovy/bytu vloupala za použití násilí (např. prolomení, vybourání, proražení), nebo do pojištěné budovy vnikla pomocí nástrojů, které nejsou určeny k řádnému otevření (použití těchto nástrojů není prokázáno pouhým zjištěním, že do pojištěné budovy neoprávněná třetí osoba vnikla, případně že došlo k odcizení věcí);

b) se pokusila do pojištěné budovy/bytu vniknout způsobem, popsaným v bodě a) tohoto odstavce.

Poškozením zdraví se rozumí tělesné poškození. Za poškození zdraví se nepovažují psychické a mentální újmy nebo narušení stavu duševní, sociální a psychosociální pohody.

Povodní se rozumí zaplavení územních celků vodou, která se vylila z břehů vodních toků nebo nádrží nebo která břehy a hráze protrhla nebo bylo zaplavení způsobeno náhlým a náhodným zmenšením průtočného profilu vodního toku.

Pozemek je prostorově vymezená část zemského povrchu, která je vedena jako pozemek v katastru nemovitostí.

Požárem se rozumí oheň, který vznikl mimo určené ohniště, nebo jej opustil a rozšířil se vlastní silou.

Přepětí a podpětí - přepětím se rozumí napěťová špička v elektrické síti nebo výboj statické elektřiny v atmosféře. Podpětím se rozumí náhlý pokles napětí v síti.

Přímým úderem blesku se rozumí přímý a bezprostřední přechod blesku (atmosférického výboje) na předmět pojištění. Místo úderu blesku musí být spolehlivě zjistitelné podle tepelných a mechanických stop.

Rázová vlna způsobená nadzvukovými letouny je tlaková vlna šířící se vzduchem, vzniklá letem nadzvukového letounu v důsledku překonání rychlosti zvuku.

Za rekreační domácnost se považuje taková domácnost, kterou pojištěný nebo osoby s ním trvale žijící ve společné domácnosti neužívají k trvalému bydlení nebo je převážně opuštěna.

Za rekreační stavbu se považuje budova, kterou pojištěný nebo osoby s ním trvale žijící ve společné domácnosti neužívají k trvalému bydlení nebo je převážně opuštěna.

Za rodinný dům se považuje budova, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy všech místností určena k bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše dva samostatné byty a nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví.

Za společné části domu se považují části domu určené ke společnému užívání, zejména základy, střecha, části hlavní svislé a vodorovné konstrukce vnitřně nepřiléhající k pojištěnému bytu nebo nebytovému prostoru, vchody, schodiště, chodby, balkóny, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, výtahy, společné rozvody tepla a teplé vody, kanalizace, společné rozvody plynu a elektřiny a společné antény.

Společníkem se rozumí společník obchodní společnosti, který je zapsán v obchodním rejstříku.

Spoluúčast je pojistitelem stanovená částka, případně procentní sazba, která se odečítá od pojistného plnění.

Za stavební součásti se považuje vše, co ke stavbě/budově podle její povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila. Za stavební součásti jsou považovány například tapety, malby, podlahy, lepené koberce, kuchyňské linky, obklady stěn a stropů, dveře, přívodní a odpadní potrubí, elektroinstalace, ohřívače vody, etážové topení, sanitární zařízení atd.

Škodná událost je skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.

Tíhou sněhu nebo námrazy se rozumí destruktivní působení jejich nadměrnou hmotností na pojištěné věci nebo následné poškození způsobené prosakující vodou vzniklé z tajícího sněhu nebo námrazy na pojištěné věci za podmínky, že současně došlo k poškození nebo zničení střešní krytiny, nosných nebo nenosných konstrukcí včetně okapových žlabů a svodů nadměrnou hmotností sněhu či námrazy nebo rozpínavostí ledu.

Trvale obydlenou domácností se rozumí domácnost, kterou pojištěný nebo osoby s ním trvale žijící ve společné domácnosti obývají minimálně 270 dní v roce.

Úrazem se rozumí neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného nebo neočekávané a nepřerušované působení vysokých či nízkých teplot, plynů, par, elektrického proudu a jedů (s výjimkou jedů mikrobiálních a látek imunotoxických), ke kterému došlo během trvání pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno tělesné poškození zdraví nebo smrt.

Vandalismem se rozumí úmyslné poškození nebo zničení pojištěné věci osobou jinou než je pojistník a pojištěný, příbuzný pojištěného v řadě přímé, jeho sourozenec, manžel, manželka anebo osoba žijící s pojištěným ve společné domácnosti.

Věci movité jsou věci, které lze přemístit z místa na místo bez porušení jejich podstaty, a nejsou věcmi nemovitými.

Za vedlejší stavbu se považuje stavba, která má pravomocné kolaudační rozhodnutí, či k ní byl vydán souhlas s užíváním stavby, plní doplňkovou funkci k pojištěné budově a nachází se na stejném pozemku jako pojištěná budova, popřípadě na pozemku sousedním, tvoří-li s pozemkem, na kterém se nachází pojištěná budova, kompaktní soubor a má-li stejného vlastníka jako pozemek, na kterém se nachází pojištěná budova.

Vichřicí se rozumí proudění vzduchu, které dosáhne v místě pojištění rychlosti nejméně 75 km/hod. (20,8 m/s).

Vodovodním zařízením se rozumí

a) potrubí pro přívod, rozvod a odvod vody, včetně armatur a zařízení na ně připojených;

b) rozvod topných a klimatizačních systémů včetně těles a zařízení na ně připojených. Za vodovodní zařízení se nepovažují vnější dešťové žlaby a svody.

Výbuchem se rozumí náhle proběhnuvší silové působení plynů nebo par spočívající v jejich rozpínavosti.

Výročním dnem pojištění se rozumí den, který se datem (dnem a měsícem) shoduje s datem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění (též výroční den počátku pojištění). Není-li takový den v měsíci, připadne výroční den na poslední den v měsíci.

Záplavou se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění a může být způsobena i z jiných zdrojů, než vodních toků, např. dešťovými srážkami, táním sněhu apod.

Zástupce pojistitele je osoba zmocněná k jednání za pojistitele.

Za zařízení staveniště se považuje pomocná stavba, která je zřizovaná ke krátkodobému účelu, slouží pro ubytování zaměstnanců stavby, jako kanceláře pro vedení stavby, jako hygienická a sociální zařízení atd. Zastavěná plocha zařízení staveniště nesmí přesáhnout celkovou zastavěnou plochu 50 m2 a maximální výšku 4 m.

Zemětřesením se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem zemské kůry, které dosahují alespoň 6. stupně mezinárodní stupnice MSK-64 udávající makroseizmické účinky zemětřesení, a to v místě pojištění (nikoliv v epicentru).

Znečištěním životního prostředí se rozumí poškození životního prostředí či jeho složek (např. kontaminace půdy, hornin, ovzduší, povrchových a podzemních vod, živých organismů). Za škodu způsobenou znečištěním životního prostředí se považuje i následná škoda, která vznikla v příčinné souvislosti se znečištěním životního prostředí (např. úhyn ryb a zvířat v důsledku kontaminace vod, zničeni úrody plodin v důsledku kontaminace půdy, ušlý zisk). Kontaminací se rozumí zamoření, znečištění čí jiné zhoršení jakosti, bonity nebo kvality jednotlivých složek životního prostředí.